Privacy Policy

(I) Międzynarodowy transfer danych osobowych

Streszczenie – Międzynarodowy transfer danych osobowych
Przesyłamy dane osobowe do odbiorców w innych krajach. Gdy przesyłamy dane osobowe z EOG do odbiorcy w kraju spoza EOG, który nie zapewnia dostatecznej ochrony danych, robimy to na podstawie standardowych klauzul umownych.

Z uwagi na międzynarodowy charakter naszej działalności przesyłamy dane osobowe wewnątrz grupy MSI, a także, jak wspomniano w rozdziale (G) powyżej, do podmiotów trzecich, w związku z celami określonymi w niniejszej Polityce. Z tego powodu przesyłamy dane osobowe do innych krajów, w których mogą obowiązywać inne przepisy i wymogi w zakresie ochrony danych niż te, które mają zastosowanie w kraju, w którym Pan(i) mieszka.

Gdy przesyłamy Pani/Pana dane osobowe z EOG do odbiorcy w kraju spoza EOG, który nie zapewnia dostatecznej ochrony danych, robimy to na podstawie standardowych klauzul umownych. Ma Pan(i) prawo zażądać udostępnienia egzemplarza standardowych klauzul umownych, korzystając z danych kontaktowych podanych w rozdziale (R) poniżej.

Uwaga: w razie przesłania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio do podmiotu MSI znajdującego się poza EOG nie ponosimy odpowiedzialności za taki transfer Pani/Pana danych osobowych. Pomimo to przetworzymy Pani/Pana dane osobowe, poczynając od momentu, w którym otrzymaliśmy te dane, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

(J) Bezpieczeństwo danych

Streszczenie – Bezpieczeństwo danych
Do ochrony danych osobowych stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Prosimy zadbać o bezpieczne przesyłanie nam danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne do ochrony Pani/Pana danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianami, nieupoważnionym ujawnieniem, nieupoważnionym dostępem i innymi niezgodnymi z prawem lub nieupoważnionymi formami przetwarzania.

Ponieważ internet jest systemem otwartym, przesyłanie informacji za pośrednictwem internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo że do ochrony Pani/Pana danych osobowych używamy wszelkich stosownych środków, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych nam za pośrednictwem internetu – przesyłanie odbywa się na Pani/Pana własne ryzyko i Pan(i) ponosi odpowiedzialność za upewnienie się, że dane osobowe są nam przesyłane w sposób bezpieczny.

(K) Prawidłowość danych

Streszczenie – Prawidłowość danych
Podejmujemy wszelkie stosowne działania w celu zapewnienia, że Pani/Pana dane osobowe są prawidłowe i aktualne oraz usuwane bądź poprawiane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Podejmujemy wszelkie stosowne działania w celu zapewnienia, że:

 • przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane; oraz
 • przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe, które są nieprawidłowe (pod kątem potrzeb, dla których są przetwarzane), są bezzwłocznie usuwane lub poprawiane.

Okresowo możemy zwrócić się do Pani/Pana z prośbą o potwierdzenie prawidłowości Pani/Pana danych osobowych.

(L) Minimalizacja danych

Streszczenie – Minimalizacja danych
Podejmujemy wszelkie stosowne działania w celu ograniczenia objętości przetwarzanych przez nas danych osobowych do niezbędnego poziomu.

Podejmujemy wszelkie stosowne działania w celu zapewnienia, że przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe są ograniczone do tych, które są niezbędne dla celów określonych w niniejszej Polityce.

(M) Przechowywanie danych

Streszczenie – Przechowywanie danych
Podejmujemy wszelkie stosowne działania w celu zapewnienia, że Pani/Pana dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak jest to potrzebne do celów zgodnych z prawem.

Podejmujemy wszelkie stosowne działania w celu zapewnienia, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez minimalny okres niezbędny dla celów określonych w niniejszej Polityce. Kryteria określania długości czasu przechowywania Pani/Pana danych osobowych są następujące:

 • (1) Dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację przechowujemy jedynie:
  1. tak długo, jak utrzymujemy z Panią/Panem relacje (np. gdy korzysta Pan(i) z naszych usług lub gdy figuruje Pan(i) zgodnie z prawem na naszej liście mailingowej i nie wypisał(a) się z tej listy); lub
  2. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne dla celów określonych w niniejszej Polityce, opartych na ważnej podstawie prawnej (np. gdy Pani/Pana dane osobowe są zawarte w umowie między nami a Pani/Pana pracodawcą i mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych dla celów prowadzenia działalności gospodarczej i wypełniania naszych obowiązków wynikających z tej umowy; lub jeżeli jesteśmy zobowiązani na mocy prawa do przechowywania Pani/Pana danych osobowych),

ponadto:

 • (2) Przed upływem:
  1. stosownych terminów przedawnienia w świetle obowiązujących przepisów prawa (tj. w okresie, w którym można wystąpić z pozwem przeciwko nam w związku z Pani/Pana danymi osobowymi lub do którego te dane osobowe się odnoszą); oraz
  2. kolejnych dwóch (2) miesięcy po upływie takiego stosownego terminu przedawnienia (tak, abyśmy w przypadku wystąpienia przez kogoś z pozwem pod koniec okresu przedawnienia mieli stosowną ilość czasu do ustalenia danych osobowych przedmiotowych dla tego pozwu),

oraz:

 • (3) Ponadto w przypadku wystąpienia przeciw nam z pozwem, w dalszym ciągu przetwarzamy dane osobowe przez okres niezbędny w związku z takim pozwem.

W okresach wymienionych w punktach (2)(a) i (2)(b) ograniczymy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do przechowywania i zachowania bezpieczeństwa tych danych, z zastrzeżeniem potrzeby przeglądu tych danych w związku z pozwem lub zobowiązaniem na mocy obowiązującego prawa.

Po upływie okresów wymienionych w punktach (1), (2) i (3) – każdy z nich w stosownym zakresie:

 • przedmiotowe dane osobowe zostaną przez nas trwale usunięte lub zniszczone; lub
 • przedmiotowe dane osobowe zostaną przez nas zanonimizowane.

(N) Przysługujące uprawnienia

Streszczenie – Pani/Pana uprawnienia
Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa może Pani/Panu przysługiwać szereg uprawnień, w tym: prawo do niedostarczania nam swoich danych osobowych; prawo dostępu do swoich danych osobowych; prawo do zażądania skorygowania błędów; prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych lub do ograniczenia ich przetwarzania; prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych; prawo do przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora; prawo do wycofania zgody; oraz prawo do złożenia skargi w urzędzie ochrony danych osobowych. W niektórych przypadkach przed skorzystaniem z tych praw konieczne będzie zweryfikowanie Pani/Pana tożsamości.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa może Pani/Panu przysługiwać szereg praw odnośnie przetwarzania Pani/Pana przedmiotowych danych osobowych:

 • prawo do niedostarczania nam swoich danych osobowych (jednak prosimy wziąć pod uwagę, że w przypadku nieudostępnienia nam swoich danych osobowych nie będzie Pan(i) mogła/mógł w pełni skorzystać z naszych witryn, aplikacji, produktów lub usług – np. bez niezbędnych danych możemy nie być w stanie spełnić Pani/Pana życzeń);
 • prawo do zażądania dostępu do swoich przedmiotowych danych osobowych lub do kopii tych danych, włącznie z informacjami na temat ich charakteru, przetwarzania i ujawniania;
 • prawo do zażądania skorygowania błędów w swoich przedmiotowych danych osobowych;
 • prawo do zażądania ze stosownych przyczyn:
  • usunięcia swoich przedmiotowych danych osobowych; lub
  • ograniczenia przetwarzania swoich przedmiotowych danych osobowych;
 • prawo w stosownym zakresie do przeniesienia swoich przedmiotowych danych osobowych do innego administratora w ustrukturyzowanym, ogólnie stosowanym i pozwalającym na odczyt maszynowy formacie;
 • jeżeli przetwarzamy Pani/Pana przedmiotowe dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, prawo do wycofania tej zgody (przy czym takie wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed dniem, w którym otrzymaliśmy zawiadomienie o takim wycofaniu, ani nie uniemożliwia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w oparciu o inne istniejące podstawy prawne); oraz
 • prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania Pani/Pana przedmiotowych danych osobowych w urzędzie ochrony danych osobowych (w szczególności w urzędzie ochrony danych osobowych państwa członkowskiego UE, w którym Pan(i) mieszka lub pracuje, bądź w którym zarzucane naruszenie miało miejsce).

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa mogą Pani/Panu ponadto przysługiwać następujące dodatkowe prawa dotyczące przetwarzania Pani/Pana przedmiotowych danych osobowych:

 • prawo do sprzeciwienia się z powodów związanych z Pani/Pana sytuacją, przetwarzaniu przez nas lub w naszym imieniu Pani/Pana przedmiotowych danych osobowych; oraz
 • prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas lub w naszym imieniu Pani/Pana przedmiotowych danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Powyższe nie ogranicza Pani/Pana praw ustawowych.

Aby skorzystać z któregoś z tych praw lub zadać pytanie dotyczące praw albo innych postanowień niniejszej Polityki bądź o przetwarzaniu przez nas danych osobowych, prosimy użyć danych kontaktowych podanych w rozdziale (R) Prosimy pamiętać, że:

 • w niektórych przypadkach przed skorzystaniem z tych praw konieczne będzie zweryfikowanie Pani/Pana tożsamości; oraz
 • jeżeli życzenie wymaga ustalenia dodatkowych faktów (np. ustalenia, czy przetwarzanie jest zgodne z obowiązującym prawem), uzyskamy niezbędne informacje tak szybko, jak to będzie możliwe, a następnie podejmiemy decyzję o dalszych działaniach.

(O) Pliki cookie i podobne technologie

Streszczenie – Pliki cookie i podobne technologie
Przetwarzamy dane osobowe przy użyciu plików cookie i podobnych technologii. Dalsze informacje zawiera Polityka plików cookie .

Kiedy wchodzi Pan(i) na witrynę internetową lub korzysta z aplikacji, zwykle umieszczamy pliki cookie w Pani/Pana urządzeniu lub odczytujemy pliki cookie już umieszczone w tym urządzeniu – w każdym przypadku po uzyskaniu Pani/Pana zgody, jeżeli jest to wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pliki cookie wykorzystujemy do zapisu informacji o Pani/Pana urządzeniu, przeglądarce, a w niektórych przypadkach Pani/Pana preferencji i sposobów korzystania z internetu. Dane osobowe przetwarzamy za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii zgodnie z naszą Polityką plików cookie .

(P) Warunki użytkowania

Streszczenie – Warunki użytkowania
Nasze Warunki użytkowania regulują każde użytkowanie naszych witryn, aplikacji i usług.

Każde korzystanie z naszych witryn, aplikacji, produktów lub usług podlega naszym Warunkom użytkowania. Zalecamy regularne przeglądanie naszych warunków użytkowania w celu zapoznania się ze zmianami, których możemy okresowo dokonywać.

(Q) Marketing bezpośredni

Streszczenie – Marketing bezpośredni
Dane osobowe przetwarzamy, aby móc dostarczać Pani/Panu informacje dotyczące witryn, aplikacji, produktów lub usług, które mogą Panią/Pana zainteresować. Wypisanie się z listy jest możliwe w każdej chwili i bezpłatne.

Przetwarzamy Dane osobowe użytkownika w celu śledzenia konwersji reklamowych (włącznie z użyciem usług konwersji reklam strony trzeciej, takich jak Google Ads). Przetwarzamy także Dane osobowe w celu kontaktowania się z użytkownikiem przez e-mail, telefonicznie, bezpośrednio przez pocztę lub inne formy komunikacji, aby dostarczać użytkownikowi informacje dotyczące Stron, Aplikacji, Produktów lub usług, które mogą interesować użytkownika. Jeżeli dostarczamy użytkownikowi Strony, Aplikacje, Produkty lub usługi, możemy wysyłać użytkownikowi informacje dotyczące naszych Stron, Aplikacji, Produktów lub usług, zbliżających się promocji i inne informacje, które mogą być interesujące dla użytkownika, z użyciem szczegółowych informacji kontaktowych, dostarczonych nam przez użytkownika, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania wcześniejszej zgody użytkownika w całej rozciągłości wymaganej przez obowiązujące prawo.

W każdej chwili można wypisać się z naszej promocyjnej listy e-mailowej, po prostu klikając link rezygnacji zawarty w każdym wysyłanym przez nas promocyjnym e-mailu. Po wypisaniu się nie będziemy wysyłali Pani/Panu dalszych e-maili promocyjnych, jednak w określonych okolicznościach będziemy się w dalszym ciągu kontaktowali z Panią/Panem w zakresie niezbędnym odnośnie witryn, aplikacji, produktów lub usług, których Pan(i) sobie zażyczył(a).

(R) Dane administratorów

Streszczenie – Dane administratorów
Szereg podmiotów MSI pełni role administratorów w rozumieniu niniejszej polityki prywatności.

Administratorami w rozumieniu niniejszej Polityki są:

Administrator Dane kontaktowe
Micro-Star International Co., Ltd. Michael Engler <datenschutz@msi.com>
Micro-Star Netherlands Holding B.V. Michael Engler <datenschutz@msi.com>
Mystar Computer B.V. Michael Engler <datenschutz@msi.com>
MSI Computer Sarl Michael Engler <datenschutz@msi.com>
MSI Computer (UK) Ltd. Michael Engler <datenschutz@msi.com>
MSI Computer Europe B.V. Michael Engler <datenschutz@msi.com>
MSI Polska SP. Z O.O. Michael Engler <datenschutz@msi.com>
MSI Italy S.R.L. Michael Engler <datenschutz@msi.com>
MHK International Co., Ltd. Michael Engler <datenschutz@msi.com>
Postal address for all:
MHK International Co., Ltd.
Data Protection Officer
Weismüllerstraße 45
60314 Frankfurt am Main

Z naszym pracownikiem ds. ochrony danych można skontaktować się, korzystając z powyższych danych.

(S) Definicje

 • „aplikacja”oznacza udostępnione przez nas aplikacje (w tym aplikacje udostępnione za pośrednictwem niezależnych sklepów lub rynków bądź w inny sposób).
 • „kraj zapewniający dostateczną ochronę” oznacza kraj formalnie uznany przez Komisję Europejską za kraj gwarantujący ochronę danych osobowych na właściwym poziomie.
 • „cookie oznacza mały plik, który zostaje umieszczony na komputerze osoby wchodzącej na witrynę internetową (w tym nasze witryny). W niniejszej Polityce pojęcie “Cookie” obejmuje analogiczne technologie, takie jak obrazy web beacon i niewidoczne obiekty GIF.
 • „administrator” oznacza podmiot decydujący o tym, jak i dlaczego przetwarzane są dane osobowe. W wielu krajach administrator jest główną stroną odpowiedzialną za przestrzeganie odnośnych przepisów ochrony danych osobowych.
 • „urząd ochrony danych osobowych” oznacza niezależną instytucję ustanowioną przez prawo w celu nadzoru przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych.
 • „EOG” oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • „dane osobowe” oznaczają informacje dotyczące osób fizycznych lub które umożliwiają pośrednią lub bezpośrednią identyfikację osób fizycznych, szczególnie poprzez odniesienie do identyfikatorów takich jak imię czy nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identifikator online lub jeden czy więcej czynników opisujących cechy fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, psychiczne, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne tej osoby.
 • „przetwarzać”, „przetwarzanie” lub „przetworzone” oznacza wszystkie czynności, jakim poddane są dane osobowe, z użyciem środków automatycznych i innych, takie jak zbieranie, zapis, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultacje, użycie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, ustawianie lub kombinację, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • „przetwarzający” oznacza osobę lub podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora (oprócz pracowników administratora).
 • „profilowanie” oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającego na korzystaniu z danych osobowych w celu dokonania oceny określonych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizowania lub przewidywania aspektów dotyczących jakości pracy, sytuacji ekonomicznej, stanu zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania tej osoby fizycznej.
 • „przedmiotowe dane osobowe” oznaczają dane osobowe, odnośnie których pełnimy rolę administratora.
 • „szczególnie chronione dane osobowe” oznaczają dane osobowe dotyczące rasy lub przynależności etnicznej, opinii politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, członkostwa związków zawodowych, zdrowia fizycznego lub psychicznego, życia seksualnego, faktycznych lub domniemanych przestępstw i kar za ich popełnienie, krajowego numeru ubezpieczeń społecznych lub inne informacje traktowane przez obowiązujące prawo jako szczególnie chronione czy wrażliwe.
 • „standardowe klauzule umowne” oznaczają wzorcowe klauzule dotyczące transferu danych przyjęte przez Komisję Europejską lub przyjęte przez urzędy ochrony danych osobowych i zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 • „witryna” oznacza witryny internetowe prowadzone lub utrzymywane przez nas lub w naszym imieniu.