Warunki korzystania z usług MSI

Przyjęcie warunków korzystania

Niniejsze warunki korzystania z usług („warunki”) odnoszą się do korzystania z produktów i usług („usługi”, „portal usług”) udostępnionych przez MSI. („MSI”), z siedzibą w MSI.
Nasze usługi obejmują w całej rozciągłości witryny internetowe, fora, imprezy online, oprogramowanie, produkty, aplikacje, dokumenty, inne informacje udostępniane przez MSI oraz wszelkie aktualizacje, ulepszenia, nowe funkcje i zmiany powyższych usług.
Korzystanie z usług oznacza przyjęcie warunków. Niektóre usługi mogą stanowić oprogramowanie aplikacji wymagających przyjęcia dodatkowych warunków lub spełnienia wymogów. Użytkownik musi je przyjąć, aby móc korzystać z usługi.
MSI zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszych warunków w dowolnym czasie, bez powiadamiania użytkowników. Zachęcamy do okresowego sprawdzania, czy warunki nie zostały zaktualizowane.
UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY NIE ZGADZAJĄ SIĘ NA WARUNKI, PROSIMY O NIEKORZYSTANIE Z USŁUG.

Korzystanie do celów osobistych i niekomercyjnych

Wszystkie usługi są przeznaczone do celów osobistych i niekomercyjnych, o ile warunki nie stanowią inaczej. Użytkownikom nie wolno sporządzać kopii, modyfikować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, odtwarzać, powielać, publikować, udzielać licencji, tworzyć dzieł pochodnych, przenosić praw, sprzedawać, wydzierżawiać, odtwarzać struktury ani podejmować prób pozyskania kodów źródłowych elementów usług bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Treści użytkownika

Niektóre usługi pozwalają lub wymagają od użytkownika dostarczania, zamieszczania, przesyłania, przekazywania, przechowywania lub wysyłania informacji lub treści MSI (łącznie „wysyłanie”) do MSI, zgodnie z zasadami prywatności lub do celów określonych w zasadach, jak też w celu udostępniania ich publiczności lub grupom publicznym albo prywatnym. Użytkownik zachowuje prawa do własności intelektualnej wysyłanych treści, o ile nie uzgodnił inaczej z MSI.
Wysyłając treści do naszych usług, użytkownik zgadza się przyznać MSI, jej spółkom powiązanym i zależnym na całym świecie w pełni opłaconą, nieograniczoną licencję na kopiowanie, dystrybucję, transmitowanie, wystawianie na pokaz, publiczne wykonywanie, reprodukowanie, redagowanie, tłumaczenie, formatowanie, korzystanie, goszczenie, przechowywanie, modyfikowanie lub tworzenie dzieł pochodnych ze swoich treści w celu realizacji, promowania i doskonalenia usług oraz do udzielania do tych samych celów podlicencji na te uprawnienia naszym globalnym partnerom i dostawcom.

Wysyłając treści do MSI, użytkownik przyjmuje następujące warunki:
i)Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest właścicielem odnośnych praw do treści lub że uzyskał od odnośnych właścicieli treści konieczną zgodę, prawa, licencje i zwolnienia do udzielenia na rzecz MSI licencji i podlicencji na wysyłane treści.
ii)Użytkownik oświadcza i zapewnia, że wysłane przez niego treści nie naruszają zakazów dotyczących sposobów wykorzystania ustanowionych poniżej, nie naruszył żadnych odnośnych przepisów prawnych ani administracyjnych ani nie sfałszował i nie usunął wymaganych oznaczeń praw autorskich bądź praw własności intelektualnej.
iii)Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za odnośne treści, natomiast MSI nie ma obowiązku zapoznawania się z nimi ani sprawdzania ich prawdziwości, integralności, jakości, legalności ani rzetelności.
iv)Użytkownikowi nie wolno wysyłać treści, które pośrednio lub bezpośrednio podżegają do zabronionych lub szkodliwych zachowań bądź same stanowią takie zachowania, mianowicie: budzenie nienawiści ze względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, wyznanie i poglądy polityczne, jak też podżegają lub stanowią czyny, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem, szkalujące lub oszczercze, albo odnoszą się do czynności seksualnych lub mających charakter pornograficzny, sprośny lub bluźnierczy;
v)Wysyłane treści są wolne od wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb z opóźnionym zapłonem, uszkodzonych plików, złośliwych skryptów i innych programów i kodów mogących uszkodzić usługi oraz sprzęt lub oprogramowanie potrzebne do ich świadczenia; oraz
vi)MSI nie zapłaci użytkownikowi wynagrodzenia za nadsyłane treści. Ponadto MSI nie ma obowiązku zamieszczenia ani wykorzystania treści i może je usunąć w każdej chwili i według swojego wyłącznego uznania.

Treści MSI

Nasze usługi dostępne dla użytkowników mogą obejmować lub wymagać zainstalowania oprogramowania opracowanego przez MSI, które można pobrać oddzielnie lub które zostanie domyślnie zainstalowane na urządzeniu MSI użytkownika. To oprogramowanie może być automatycznie aktualizowane, gdy dostępne będą nowe wersje. Aby umożliwić korzystanie z naszych usług, MSI niniejszym przyznaje użytkownikowi osobistą, nieograniczoną geograficznie, bezpłatną, nieprzekazywalną, niewyłączną licencję do korzystania z oprogramowania opracowanego przez MSI zgodnie z udzielonymi instrukcjami lub w sposób określony za pośrednictwem interfejsu. Niektóre komponenty oprogramowania MSI mogą zawierać elementy regulowane licencją otwartą; korzystanie z nich podlega odnośnym warunkom takiej licencji. Wyjaśniamy, że licencja na cudze oprogramowanie jest wydawana użytkownikowi oddzielnie przez właściciela i/lub licencjodawcę, a nie przez MSI.
Wszelkie teksty, grafika, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, zdjęcia, znaki handlowe, znaki graficzne („logo”), dźwięki, muzyka, ilustracje, oprogramowanie i kody oprogramowania (łącznie „treści”), w tym m.in. projekt, struktura, dobór, koordynacja, ekspresja i aranżacja treści wchodzących w skład usług stanowią własność, są nadzorowane lub licencjonowane na rzecz MSI oraz chronione przez przepisy chroniące wygląd wyrobów (trade dress), prawo autorskie, przepisy o patentach i znakach firmowych oraz przez różne inne przepisy o ochronie własności intelektualnej i zakazujące nieuczciwej konkurencji. Jeżeli niniejsze warunki nie stanowią inaczej, usług ani treści nie wolno w jakiejkolwiek części kopiować, reprodukować, wznawiać, wysyłać, zamieszczać, wystawiać na pokaz, kodować, tłumaczyć, przesyłać ani w żaden inny sposób rozpowszechniać do innych komputerów, serwerów, witryn internetowych i innych środków rozpowszechniania bądź dystrybucji do celów komercyjnych, bez wyraźnego uprzedniego zezwolenia na piśmie wydanego przez MSI.
Można korzystać z informacji o produktach i usługach MSI (takich jak arkusze informacyjne, publikacje fachowe i podobne źródła), celowo udostępniane przez MSI do pobrania, pod warunkiem, że użytkownik (1) nie usunie żadnych zastrzeżonych sformułowań z żadnego egzemplarza tych dokumentów, (2) będzie korzystać z tych informacji tylko na własny osobisty użytek, a nie do celów komercyjnych oraz nie będzie kopiować bądź zamieszczać tych informacji na komputerach sieciowych ani transmitować ich za pomocą jakichkolwiek środków przekazu, (3) nie będzie tych informacji modyfikować oraz (4) nie będzie wygłaszać dodatkowych oświadczeń ani zapewnień dotyczących takich dokumentów.

Zakazane sposoby korzystania

Użytkownik zgadza się nie korzystać z usług: (a) w sposób naruszający miejscowe, stanowe, krajowe, zagraniczne lub międzynarodowe ustawy, regulacje, regulaminy, nakazy, traktaty i inne akty prawne („przepisy”), (b) w celu prześladowania, nękania lub robienia krzywdy komukolwiek, (c) w celu udawania lub fałszywego przedstawiania swoich związków z inną osobą fizyczną lub prawną, (d) do przeszkadzania lub uniemożliwiania usług oraz działań związanych z usługami serwerów i sieci, (e) do eksploracji danych, robotów i podobnych narzędzi pozyskiwania informacji w związku z usługami lub serwerami MSI, (f) aby uzyskać bez upoważnienia dostęp do dowolnej części usług lub do innych kont, systemów komputerowych lub sieci połączonych z usługami lub witrynami za pomocą hakowania, eksploracji haseł lub na inne sposoby, (g) do sondowania, skanowania lub testowania słabych punktów usług lub sieci połączonych z usługami, ani do naruszania zabezpieczeń lub środków rozpoznawania tożsamości w usługach lub sieciach połączonych z usługami. Nie wolno sprawdzać, śledzić ani wyszukiwać źródłowych informacji o innych użytkownikach, odwiedzających i klientach usług MSI, w tym o cudzych kontach w MSI, ani też wykorzystywać usług naszych i cudzych ani informacji udostępnianych lub oferowanych w ramach usług w celu ujawniania informacji, m.in. innych niż własne danych osobowych udzielanych przez usługi, (h) podejmować działań nadmiernie obciążających infrastrukturę usług lub systemów i sieci MSI bądź systemów i sieci podłączonych do usług lub do MSI, ani (i) używać urządzeń, oprogramowania lub procedur w celu zakłócenia lub usiłowania zakłócenia należytego działania lub transakcji usług i transakcji przeprowadzanych w ich ramach, ani przeszkadzać w korzystaniu z usług przez inne osoby.

Inne warunki ogólne

Przy zakupach towarów lub usług i w odniesieniu do poszczególnych części lub funkcji usług, w tym do konkursów, promocji i podobnych działań, mogą obowiązywać dodatkowe warunki, zaś wszystkie te warunki należą do warunków ogólnych przez odniesienie. Użytkownik zgadza się przestrzegać owych innych warunków ogólnych i oświadcza, że jest w wieku, w którym ma prawo korzystać z usług lub uczestniczyć w imprezach. W przypadku konfliktu pomiędzy niniejszymi warunkami a warunkami specjalnymi ogłoszonymi lub odnoszącymi się do szczególnych części usług lub do dowolnej oferowanej usługi, pierwszeństwo w odniesieniu do korzystania ze szczególnych usług mają warunki specjalne.
MSI może wprowadzać zmiany do produktów i usług oferowanych w portalu usług oraz zmieniać ich ceny w dowolnym czasie, bez uprzedzenia. Informacje o produktach i usługach znajdujące się w portalu usług mogą być nieaktualne, zaś MSI nie zobowiązuje się do ich aktualizacji.

Konta, hasła i zabezpieczenia

Niektóre oferowane funkcje i usługi mogą wymagać założenia konta (w tym ustanowienia nazwy użytkownika i hasła). Tworząc konto, należy zapewnić, aby informacje podawane podczas rejestracji były prawdziwe, prawidłowe, aktualne i wyczerpujące. Gdyby zaszły zmiany, zarejestrowane dane należy niezwłocznie zaktualizować. Użytkownik ponosi całą odpowiedzialność za zapewnienie poufności danych zgłoszonych na konto, w tym hasła oraz za wszelkie działania podejmowane na jego koncie w wyniku niedopilnowania zabezpieczeń i poufności danych. Użytkownik zgadza się niezwłocznie poinformować MSI o wykorzystaniu bez upoważnienia jego konta lub hasła lub o innym naruszeniu bezpieczeństwa. Użytkownik może ponosić odpowiedzialność za straty poniesione przez MSI lub przez innego użytkownika lub osobę odwiedzającą portal usług z powodu użycia nazwy, hasła lub konta użytkownika przez inną osobę w wyniku niedopilnowania zabezpieczeń i poufności konta.

Prywatność

Zasady prywatności MSI odnoszą się do korzystania z usług, a warunki Zasad stanowią część warunków przez odniesienie i pozostają w pełni ważne i obowiązujące. Dodatkowo, korzystając z usług, użytkownik uznaje, że informacje przesyłane przez Internet nigdy nie są całkowicie poufne ani zabezpieczone. Użytkownik rozumie, że wszelkie komunikaty i informacje wysyłane do portalu usług mogą zostać przejęte, nawet jeżeli specjalny komunikat zapewnia, że dana transmisja (np. dane karty kredytowej) jest zaszyfrowana.
Ponieważ MSI prowadzi działalność międzynarodową, przesyłamy informacje w ramach grupy MSI oraz do dostawców będących osobami postronnymi, którzy uczestniczą w świadczeniu przez nas usług opisanych w warunkach korzystania. Dlatego niekiedy przesyłamy informacje do krajów, w których obowiązują odmienne przepisy i wymagania odnośnie ochrony danych niż obowiązujące w kraju, w którym przebywa użytkownik.
Dodatkowe szczegóły o sposobach gromadzenia, używania i przetwarzania informacji są podane w zasadach prywatności MSI, dostępnych na stronie https://pl.msi.com/page/privacy-policy

Odsyłacze do innych witryn i do portalu usług MSI

W portalu usług mogą znajdować się odsyłacze do innych niezależnych witryn („witryny docelowe”). Odsyłacze do tych witryn podaje się wyłącznie dla wygody odwiedzających. MSI nie kontroluje tych witryn, nie odpowiada za nie ani nie popiera ich treści bądź znajdujących się w tych witrynach informacji i materiałów. Użytkownik musi sam zdecydować, w jaki sposób chce mieć z nimi do czynienia.

Zastrzeżenia

MSI NIE OBIECUJE, ŻE ŚWIADCZONE USŁUGI ORAZ WSZELKIE TREŚCI I FUNKCJE TYCH USŁUG BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW I NIEPRZERWANE, ANI ŻE EWENTUALNE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ANI TEŻ ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG PRZYNIESIE OKREŚLONE REZULTATY. USŁUGI I ICH TREŚCI SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. WSZYSTKIE INFORMACJE UDZIELANE W PORTALU USŁUG PODLEGAJĄ ZMIANOM BEZ UPRZEDZENIA. MSI NIE MOŻE ZAPEWNIĆ, ŻE WSZYSTKIE PLIKI I INNE DANE POBRANE Z PORTALU USŁUG BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW, ZANIECZYSZCZEŃ LUB OD DESTRUKCYJNYCH ELEMENTÓW. MSI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI RĘKOJMI CO DO PRAWDZIWOŚCI, NIENARUSZANIA CUDZYCH PRAW ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. MSI NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA, ZANIECHANIA I POSTĘPOWANIE OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z USŁUG W PORTALU I/LUB INNYCH USŁUG MSI. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z USŁUG PORTALU I WSZELKICH USŁUG W WITRYNACH DOCELOWYCH. JEDYNYM PRZYSŁUGUJĄCYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZECIWKO MSI Z POWODU NIEZADOWOLENIA Z USŁUG LUB TREŚCI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z TYCH USŁUG LUB TREŚCI. TAKIE OGRANICZENIE ZADOŚĆUCZYNIENIA STANOWI ELEMENT WYNEGOCJOWANEJ TRANSAKCJI MIĘDZY STRONAMI.
Powyższe zastrzeżenia dotyczą wszelkich szkód i uszczerbków spowodowanych przez niewykonanie, błąd, pominięcie, przerwanie, usunięcie, usterkę, opóźnienie w działaniu lub transmisji, wirusa komputerowego, niesprawność linii łączności, kradzież lub zniszczenie albo uzyskanie dostępu bez uprawnienia, zmianę lub skorzystanie z materiału, np. poprzez naruszenie umowy, delikt, zaniedbanie lub z dowolnej innej przyczyny.
MSI zastrzega sobie prawo do następujących poczynań w dowolnym czasie, bez powiadomienia: (1) do modyfikacji, zawieszenia lub zaprzestania działania lub dostępu do usług bądź ich części z dowolnego powodu; (2) do modyfikacji lub zmiany usług bądź ich części oraz odnośnych regulaminów i warunków oraz (3) do przerwania działania usług bądź ich części, gdy zajdzie potrzeba okresowej lub innej konserwacji, naprawy lub dokonania innych zmian.

Ograniczenie odpowiedzialności

Z wyjątkiem sytuacji, gdy zabrania tego prawo, MSI nie przyjmuje wobec użytkownika odpowiedzialności cywilnej za straty pośrednie, wynikowe, uboczne lub odszkodowania retorsyjne , w tym m.in. za utratę zysków, nawet jeżeli spółka MSI została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich strat.

Uwolnienie od odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się uwolnić spółkę MSI, jej członków zarządu i dyrekcji, udziałowców, poprzedników i następców prawnych, pracowników, agentów, spółki zależne i powiązane, od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie żądania, straty, zobowiązania, roszczenia i wydatki (w tym honoraria adwokackie) wynikłe lub powstałe z powodu lub w związku z korzystaniem z usług, zgłaszane przeciwko MSI przez osoby trzecie.

Naruszenie warunków korzystania

Zgodnie z zasadami prywatności MSI spółka może ujawnić wszelkie posiadane informacje o użytkowniku (w tym jego tożsamość), jeżeli stwierdzi, że jest to konieczne w związku z dochodzeniem lub skargą dotyczącą korzystania przez użytkownika z usług lub w celu identyfikacji, uzyskania kontaktu lub wszczęcia postępowania przeciw osobie, która mogła naruszyć lub zakłócić (w sposób zamierzony lub niezamierzony) prawa lub własność MSI lub prawa albo własność odwiedzających lub korzystających z usług, w tym klientów MSI. MSI zastrzega sobie nieograniczone w czasie prawo do ujawnienia wszelkich informacji, jakie uzna za stosowne, zgodnie z odnośnymi przepisami prawnymi, administracyjnymi oraz w związku z postępowaniem sądowym lub na żądanie władz. MSI może również ujawnić informacje o użytkowniku, jeżeli uzna, że odnośny przepis prawa tego wymaga lub na to zezwala, w tym w celu wymiany informacji z innymi spółkami i organizacjami dla celów ochrony przed oszustwem. Użytkownik potwierdza i uznaje, że MSI może zgodnie ze swoimi zasadami prywatności zachować wszelkie przesyłki użytkownika i wymianę komunikatów z nim za pośrednictwem usług lub dowolnej usługi oferowanej w portalu usług, jak również może ujawnić te dane, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli MSI uzna, że zachowanie lub ujawnienie jest uzasadnione i konieczne, aby (1) zachować zgodność z procedurami prawnymi, (2) wyegzekwować warunki korzystania, (3) odpowiedzieć na skargi, jakoby te dane naruszały cudze prawa lub (4) w celu ochrony praw, własności bądź osobistego bezpieczeństwa MSI, jej pracowników, użytkowników i osób odwiedzających portal usług oraz dla dobra publicznego.
Użytkownik uznaje, że MSI może według wyłącznego własnego uznania i bez uprzedzenia wypowiedzieć lub zablokować jego przyszły dostęp do usług, jeżeli uzna, że naruszył on warunki korzystania lub inne umowy albo wytyczne związane w korzystaniem z usług. Użytkownik uznaje również, że naruszenie przez niego warunków korzystania będzie stanowić niezgodne z prawem i nieuczciwe postępowanie, skutkujące niepowetowaną stratą dla MSI, której nie naprawi odszkodowanie pieniężne, zatem zgadza się on na uzyskanie przez MSI nakazu słusznego naprawienia szkody, jakie MSI uzna za stosowne w danych okolicznościach. Te środki prawne są niezależne od innych rekompensat, jakie mogą przysługiwać MSI na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.
Użytkownik uznaje, że MSI może według wyłącznego własnego uznania i bez uprzedzenia wypowiedzieć mu z jego winy dostęp do usług, co obejmuje m.in.: (1) żądania ze strony organów ścigania lub innych urzędów państwowych, (2) wniosek samego użytkownika o usunięcie konta, (3) zaprzestanie lub istotną modyfikację usług lub dowolnej usługi oferowanej w ich ramach lub za ich pośrednictwem, lub (4) niespodziewane problemy techniczne.
Jeżeli MSI podejmie czynności prawne przeciwko użytkownikowi z powodu naruszenia przez niego warunków korzystania, MSI będzie uprawniona do wyegzekwowania od użytkownika, on zaś zgadza się na to, uzasadnionych opłat adwokackich i kosztów postępowania sądowego oprócz innych przyznanych MSI środków zadośćuczynienia. Użytkownik uznaje, że MSI nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec niego ani innych osób za wypowiedzenie dostępu do usług z powodu naruszenia warunków.

Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

Użytkownik uznaje, że wszelkie kwestie związane z jego dostępem do usług lub korzystaniem z nich będą podlegać przepisom prawa Tajwanu, bez względu na postanowienia dotyczące konfliktów przepisów. Użytkownik uznaje, że podlega osobiście właściwości sądów w Taipei i zrzeka się sprzeciwu wobec ich jurysdykcji i właściwości. Skargi związane z warunkami korzystania muszą być wniesione pod rygorem odrzucenia w ciągu 1 (jednego) roku od zaszłości. Skargi dotyczące odrębnych warunków zakupu towarów i usług nie podlegają temu ograniczeniu. Spory na tle korzystania z usług pomiędzy użytkownikiem a MSI strony postarają się rozstrzygać bez zwłoki i w dobrej wierze. Jeżeli nie uda się rozstrzygnąć sporu w czasie nie przekraczającym 30 (trzydziestu) dni, każda ze stron może wnieść pozew do arbitrażu. Jeżeli sprawy nie uda się rozstrzygnąć polubownie, strony będą mogły wkroczyć na drogę postępowania sądowego dostępnego na mocy obowiązujących przepisów.

Dostępność

Wprawdzie portal usług jest dostępny na całym świecie, to jednak nie wszystkie omawiane tutaj, wspomniane, udostępniane lub oferowane funkcje, produkty i usługi są dostępne wszędzie i dla wszystkich lub stosowne albo osiągalne poza obszarem geograficznym zamieszkania. MSI zastrzega sobie prawo do ograniczenia udostępniania i liczby funkcji, produktów i usług dowolnej osobie i na dowolnym terenie, według wyłącznego własnego uznania. Oferty funkcji, produktów i usług składane na portalu usług są nieważne tam, gdzie są zabronione. Jeżeli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do usług, uczyni to z własnej inicjatywy i będzie wyłącznie odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów.

Postanowienia różne​​​​​​​

Nie wolno używać, eksportować ani re-eksportować treści, ich kopii lub adaptacji, jak też produktów i usług oferowanych w portalu, jeżeli stanowi to naruszenie obowiązujących przepisów prawnych lub administracyjnych.
Gdyby któreś postanowienia niniejszych warunków korzystania zostały uznane przez sąd lub inny organ właściwy za nieważne lub niewykonalne, postanowienia te zostaną ograniczone lub usunięte w niezbędnym zakresie i zastąpione przez postanowienia mające moc prawną, które będą najlepiej odzwierciedlać intencje warunków korzystania, tak aby te warunki pozostały w pełni ważne i obowiązujące. Niniejsze warunki korzystania stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a MSI odnośnie korzystania z usług, zaś wszelkie inne umowy na piśmie lub ustne albo porozumienia istniejące poprzednio pomiędzy użytkownikiem a MSI dotyczące korzystania są niniejszym zastąpione i anulowane. Zaniechanie ze strony MSI nalegania na dotrzymanie lub rygorystycznego egzekwowania warunków korzystania nie oznacza rezygnacji przez MSI z dowolnych postanowień lub uprawnień do egzekwowania warunków, ani też żadne zaszłości pomiędzy MSI a użytkownikiem lub inną osobą nie będą uznane za modyfikację warunków korzystania. Niniejsze warunki korzystania nie mogą być interpretowane ani rozumiane jako udzielenie osobom trzecim praw ani środków prawnych.
Portal usług może zawierać odniesienia lub wzmianki o produktach, programach i usługach MSI nieogłaszanych w kraju użytkownika. Takie odniesienia nie stanowią obietnicy, że MSI w danym kraju zamierza ogłosić takie produkty, programy lub usługi.

Nadsyłane uwagi i informacje

Wszelkie uwagi nadsyłane do portalu usług będą uznane za jawne. MSI ma prawo korzystać z nich w nieograniczonym zakresie.
Informacje zawarte w portalu usług podlegają zmianom bez uprzedzenia.
Copyright © 2018 Micro-Star International Co., Ltd. All rights reserved.