Warunki korzystania z witryny MSI

Własność Serwisu; Akceptacja Warunków Użytkowania

Niniejsze Warunki użytkowania (zwane dalej „Warunkami Użytkowania”) mają zastosowanie do stron internetowych MSI, które znajdując się pod adresem www.msi.com oraz do wszystkich powiązanych z nią stron internetowych, związanych z firmą MSI, jej spółkami zależnymi i stowarzyszonymi, w tym, do znajdujących się na całym świecie zlokalizowanych stron internetowych MSI (zwanych łącznie „Witryną”) odsyła strona www.msi.com. Witryna jest własnością firmy Micro-Star International Co., Ltd. („MSI”) i jej licencjodawców. KORZYSTAJĄC Z WITRYNY, AKCEPTUJESZ NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA; JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, NIE KORZYSTAJ Z WITRYNY. MSI zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym momencie według własnego uznania. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków Użytkowania pod kątem ewentualnych zmian. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu zmian będzie oznaczało akceptację i zgodę na te zmiany.

Użytek osobisty i niekomercyjny

O ile użytkownik przestrzega niniejszych Warunków Użytkowania Witryny, MSI przyznaje mu osobiste, niewyłączne, niezbywalne i ograniczone uprawnienia do wejścia na Witrynę i korzystania z niej. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, dystrybuować, rozpowszechniać, transmitować, wyświetlać, wykonywać, powielać, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać ani sprzedawać żadnych informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych z Witryny.

Zawartość

Wszystkie teksty, grafiki, interfejsy użytkownika, interfejsy graficzne i wizualne, fotografie, znaki towarowe, logotypy, dźwięki, muzyka, grafika i kod komputerowy (zwane dalej łącznie „Treścią”), w tym między innymi projekt, struktura, wybór, koordynacja, wyrażanie i układ takich Treści, zawarte w Witrynie, są własnością MSI i są kontrolowane lub licencjonowane przez MSI oraz chronione są przez przepisy prawa handlowego, prawa autorskie, patentowe i prawa dotyczące znaków towarowych oraz różne inne prawa własności intelektualnej i prawa dotyczące walki z nieuczciwą konkurencją. Z wyjątkiem wypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach Użytkowania, żadna część Witryny i żadna Treść nie może być kopiowana, powielana, ponownie publikowana, ładowana, przesyłana, publicznie wyświetlana, kodowana, tłumaczona, transmitowana lub rozpowszechniana na jakimkolwiek innym komputerze, serwerze, stronie internetowej lub innym nośniku czy medium w celu publikacji lub dystrybucji bądź w jakimkolwiek innym celu komercyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody MSI.

Użytkownik może korzystać z informacji o produktach i usługach MSI (takich jak broszury informacyjne, dane techniczne, karty informacyjne, artykuły z baz wiedzy i tym podobne materiały), które celowo zostały udostępnione przez MSI do pobrania z Witryny, pod warunkiem, że: (1) użytkownik nie usunie żadnych informacji dotyczących własności, podanych również w innych językach we wszystkich kopiach takich dokumentów, (2) wykorzysta zawarte w dokumentach informacje wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego celu informacyjnego i nie będzie kopiował ani zamieszczał takich informacji na jakimkolwiek komputerze podłączonym do sieci lub transmitował ich w jakichkolwiek mediach, (3) nie będzie dokonywał żadnych zmian w takich dokumentach oraz (4) nie będzie składał żadnych dodatkowych oświadczeń, ani zapewnień dotyczących takich dokumentów.

Niedozwolone wykorzystanie

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Witryn (w tym, bez ograniczeń, z żadnych materiałów lub usług, które może uzyskać za pośrednictwem Witryny): (a) w sposób, który narusza lokalne, stanowe, krajowe, zagraniczne lub międzynarodowe przepisy, regulacje, zasady, porządki, traktaty lub inne prawa (każde „Prawo”); (b) w celu prześladowania, nękania lub krzywdzenia innych osób; (c) podszywając się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, bądź w inny sposób przedstawiać nieprawdziwe informacje na temat związku użytkownika z osobą lub podmiotem; (d) ingerując lub zakłócając działanie Witryny lub serwerów, bądź sieci połączonych z Witryną; (e) wykorzystywać w celu eksploracji danych, używać robotów lub podobnych metod gromadzenia lub wyodrębniania danych w związku z Witryną lub jakimkolwiek serwerem MSI; lub (f) podejmując próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do dowolnej części Witryny lub jakichkolwiek innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do Witryny poprzez hakerstwo, kopiowanie haseł lub w jakikolwiek inny sposób; (g) sprawdzając, skanując lub testując podatności Witryny lub jakiejkolwiek sieci połączonej z Witryną, jak również naruszając zabezpieczenia lub uwierzytelniania Witryny lub jakiejkolwiek sieci połączonej z Witryną. Użytkownik nie może przeglądać, śledzić ani prowadzić procesu odwróconego wyszukiwania dla jakichkolwiek informacji o jakimkolwiek innym użytkowniku lub osobie odwiedzającej Witrynę, ani o jakimkolwiek innym kliencie MSI, w tym prowadzić tych operacji dla jakiegokolwiek kona MSI nie będącego własnością użytkownika, prowadzących do źródła, ani wykorzystywać Witryny lub jakiejkolwiek innej usługi lub informacji udostępnionej lub oferowanej przez lub za pośrednictwem Witryny, w jakikolwiek sposób, którego celem jest ujawnienie jakichkolwiek informacji, w tym między innymi danych osobowych lub informacji innych niż informacje własne przewidziane do udostępnienia przez Witrynę. (h) Podejmowania jakichkolwiek działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenia na infrastrukturę Witryny lub systemów bądź sieci MSI lub jakiekolwiek innych systemów lub sieci podłączonych do Witryny lub do MSI; lub (i) do używania jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania lub procedury w celu ingerencji lub próby zakłócenia prawidłowego działania Witryny lub jakiejkolwiek transakcji przeprowadzanej w Witrynie lub z jakąkolwiek inną osobą korzystającą z Witryny.

Pozostałe warunki i zasady

Dodatkowe warunki i zasady mogą mieć zastosowanie do zakupów towarów lub usług oraz do określonych części lub elementów Witryny, w tym konkursów, promocji lub innych podobnych funkcji bądź funkcjonalności, które, przez odniesienie, są częścią niniejszych Warunków Użytkowania. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie takich innych warunków, w tym, w stosownych przypadkach, stanowiących, że jest pełnoletni i może korzystać lub uczestniczyć w takich usługach lub funkcjach. W przypadku wystąpienia konfliktu między niniejszymi Warunkami Użytkowania Witryny a warunkami zamieszczonymi lub mającymi zastosowanie do określonej części Witryny lub jakiejkolwiek usługi oferowanej w Witrynie lub za jej pośrednictwem, te ostatnie warunki będą miały zastosowanie w odniesieniu do korzystania przez użytkownika z tej części Witryny lub określonej usługi.

MSI może w dowolnym czasie i bez uprzedzenia wprowadzać zmiany w produktach lub usługach oferowanych w Witrynie, a także w obowiązujących cenach takich produktów lub usług. Materiały zamieszczone w Witrynie w odniesieniu do produktów i usług mogą być nieaktualne, a MSI nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów zamieszczonych w Witrynie w odniesieniu do takich produktów i usług.

Konta, hasła i zabezpieczenia

Niektóre funkcje lub usługi oferowane w Witrynie lub za jej pośrednictwem mogą wymagać utworzenia konta (w tym ustawienia identyfikatora i hasła). Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji przechowywanych na swoim koncie, w tym hasła, oraz za wszelkie działania podejmowane na koncie w wyniku niezachowania bezpieczeństwa i poufności tych danych. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić MSI o każdym nieuprawnionym użyciu jego konta lub hasła lub o każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez MSI lub jakiegokolwiek innego użytkownika lub odwiedzającego Witrynę wynikające z używania Twojego identyfikatora MSI, hasła lub konta przez nieupoważnione osoby, a wynikające z niezachowania przez użytkownika bezpieczeństwa i poufności informacji o koncie i zgromadzonych na nim danych.

Prywatność

Polityka Prywatności MSI odnosi się do korzystania z tej Witryny, a jej warunki, przez odniesienie, wchodzą w zakres niniejszych Warunków Użytkowania. Dodatkowo, korzystając z Witryny, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że transmisje internetowe nigdy nie są całkowicie prywatne, ani bezpieczne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie fakt, że wszelkie wiadomości lub informacje wysyłane do Witryny mogą być odczytane lub przechwycone przez osoby trzecie, nawet jeśli podana została specjalna informacja, że dana transmisja (na przykład dane dotyczące karty kredytowej) jest szyfrowana.

Linki do innych stron i do witryny MSI

TNiniejsza Witryna może zawierać linki do innych, niezależnych witryn internetowych należących do stron trzecich („Odnośniki do Witryn”). Te Odnośniki do Witryn udostępniono wyłącznie dla wygody osób odwiedzających Witrynę. Takie Odnośniki do Witryny nie znajdują się pod kontroli MSI, a MSI nie ponosi odpowiedzialności za treść ani zawartość witryn, do których prowadzą Odnośniki do Witryn, w tym, za żadne informacje lub materiały znajdujące się na stronach, do których prowadzą Odnośniki do Witryn. Użytkownik musiał dokonać własnej, niezależnej oceny interakcji witrynami, do których prowadzą Odnośniki do Witryn.

Zastrzeżenia

MSI NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA LUB JAKAKOLWIEK ZAWARTOŚĆ, USŁUGA LUB FUNKCJA WITRYNY BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW LUB ZAKŁÓCEŃ, LUB ŻE WSZELKIE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE, LUB ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY PRZYNIESIE KONKRETNE REZULTATY. WITRYNA I JEJ ZAWARTOŚĆ SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I „TAK JAK JEST DOSTĘPNA”. WSZYSTKIE INFORMACJE ZAMIESZCZONE W WITRYNIE MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA. MSI NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ, ŻE JAKIEKOLWIEK PLIKI LUB INNE DANE POBRANE Z WITRYNY BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB ZAKAŻEŃ LUB DESTRUKCYJNYCH FUNKCJI. MSI ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI DOKŁADNOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. MSI ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA, ZANIECHANIA I ZACHOWANIA OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY I/LUB USŁUG MSI. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY I WSZELKICH POWIĄZANYCH STRON I ODNOŚNIKÓW DO WITRYN. W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA UŻYTKOWNIKA Z DZIAŁANIA I ZAWARTOŚCI WITRYNY MSI LUB JAKIEJKOLWIEK ZAMIESZCZONEJ TAM TREŚCI, JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY LUB JAKIEJKOLWIEK ZAMIESZCZONEJ TAM TREŚCI. TO OGRANICZENIE USŁUGI STANOWI CZĘŚCIĄ UMOWY MIĘDZY STRONAMI.

Powyższe wyłączenie odpowiedzialności odnosi się do wszelkich szkód, odpowiedzialności lub urazów i obrażeń spowodowanych zbyt niską wydajnością, błędami, zaniechaniem, przerwaniem, skasowaniem, uszkodzeniem, opóźnieniami w działaniu lub transmisji, wirusami komputerowymi, awarią linii komunikacyjnej, kradzieżą lub zniszczeniem lub nieautoryzowanym dostępem, przebudową lub użyciem, czy w przypadku naruszenia umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania lub jakiejkolwiek innej przyczyny.

MSI zastrzega sobie prawo do wykonywania poniższych czynności w dowolnym czasie i bez uprzedzenia: (1) modyfikowania, zawieszania lub zakończenia działania lub dostępu do Witryny lub dowolnej jej części z jakiegokolwiek powodu; (2) modyfikowania lub zmieniania Witryny lub jakiejkolwiek jej części, a także wszelkich stosownych zasad lub warunków; oraz (3) przerywania działania Witryny lub jakiejkolwiek jej części, w zakresie niezbędnym do rutynowej lub ponadstandardowej konserwacji, korygowania błędów lub innych zmian.

Ograniczenie odpowiedzialności

Z wyjątkiem przypadków określonych w prawie, MSI w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialne wobec Klienta za jakiekolwiek pośrednie, istotne, przypadkowe lub karne szkody, w tym utracone zyski, nawet jeśli MSI został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.

Odszkodowania i rekompensaty

Użytkownik wyraża zgodę na rekompensatę strat i zabezpieczenie firmy MSI, członków zarządu, dyrektorów, udziałowców, poprzedników, następców prawnych, pracowników, agentów, podmioty zależne i filie przed roszczeniami, stratami, odpowiedzialnością cywilną, żądaniami lub wydatkami (w tym honorariami adwokackimi), wniesionymi w stosunku do MSI przez jakąkolwiek osobę trzecią z powodu lub w związku z korzystaniem z Witryny przez użytkownika.

Naruszenie niniejszych Warunków Użytkowania

MSI może ujawnić wszelkie posiadane przez siebie informacje na temat użytkownika (w tym jego tożsamość), jeśli stwierdzimy, że takie ujawnienie jest konieczne w związku z jakimkolwiek dochodzeniem lub skargą dotyczącą korzystania z Witryny przez użytkownika, lub w celu zidentyfikowania, skontaktowania się lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko komuś, kto mógł spowodować szkodę lub naruszył (umyślnie lub nieumyślnie) prawa lub własność MSI, lub prawa lub własność odwiedzających lub innych użytkowników Witryny, w tym klientów MSI. MSI zastrzega sobie prawo do ujawniania w każdej chwili wszelkich informacji, które MSI uzna za niezbędne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, przepisami, regulacjami, procedurami prawnymi lub żądaniami władz. MSI może również ujawnić informacje o użytkowniku, gdy MSI stwierdzi, że obowiązujące prawo wymaga lub zezwala na takie ujawnienie, w tym na wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że MSI może zachować wszelkie przekazywane wiadomości lub komunikację z MSI za pośrednictwem Witryny lub jakiejkolwiek innej usługi oferowanej w Witrynie lub za jej pośrednictwem, a także może ujawnić takie dane, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub MSI uzna, że takie zachowanie lub ujawnienie jest w uzasadniony sposób konieczne do: (1) zapewnienia zgodności z prawem, (2) egzekwowania niniejszych Warunków Użytkowania, (3) w reakcji na roszczenia, że wszelkie takie dane naruszają prawa innych osób lub (4) w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego osób trzecich, MSI, jej pracowników, użytkowników lub odwiedzających Witrynę bądź w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Użytkownik zgadza się, że MSI może, według własnego uznania i bez uprzedzenia, pozbawić użytkownika dostępu do Witryny i/lub zablokować mu w przyszłości dostęp do Witryny, jeśli stwierdzimy, że użytkownik naruszył niniejsze Warunki Użytkowania lub inne umowy lub wytyczne, które mogą być związane z korzystaniem przez użytkownika z Witryny. Użytkownik zgadza się również, że jakiekolwiek naruszenie przez niego niniejszych Warunków Użytkowania będzie stanowić niezgodną z prawem i nieuczciwą praktykę biznesową i spowoduje nieodwracalne szkody dla MSI, w przypadku których odszkodowanie pieniężne byłoby niewystarczające, oraz wyraża zgodę na uzyskanie przez MSI wszelkich nakazów sądowych lub sprawiedliwych środków zaradczych, jakie MSI uzna za konieczne lub właściwe w takich okolicznościach. Środki te są uzupełnieniem wszelkich innych środków zaradczych, z jakich MSI może skorzystać na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.

Użytkownik zgadza się, że MSI może, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, zablokować dostęp do Witryny z przyczyn, które obejmują (ale nie ograniczają się do) (1) żądania organów ścigania lub innych agencji rządowych, (2) żądania użytkownika (samodzielnie zainicjowane usunięcie konta), (3) zaprzestania działania lub istotnych modyfikacji Witryny lub jakiejkolwiek usługi oferowanej w Witrynie lub za jej pośrednictwem, lub (4) nieoczekiwanych problemy lub problemów technicznych.

Jeżeli MSI podejmie przeciwko użytkownikowi jakiekolwiek kroki prawne w wyniku naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków Użytkowania, MSI będzie uprawnione do odzyskania od użytkownika wszelkich uzasadnionych honorariów i kosztów adwokackich, a użytkownicy wyrażają zgodę na ich pokrycie, oprócz wszelkich innych zadośćuczynień przyznanych MSI. Użytkownik zgadza się, że MSI nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za usunięcie dostępu do Witryny w wyniku jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania.

Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

Użytkownik zgadza się, że wszystkie sprawy związane z dostępem do Witryny lub korzystaniem z niej, w tym wszelkie spory, będą podlegały prawu Tajwanu bez względu na kolidujące przepisy prawa lokalnego. Użytkownik zgadza się na osobistą jurysdykcję i właściwość miejscową sądów w Tajpej i zrzeka się wszelkich zastrzeżeń co do takiej jurysdykcji lub właściwości miejsca. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszych Warunków Użytkowania należy wnosić w ciągu jednego (1) roku od daty powstania powództwa lub przedawnienia. Roszczenia zgłoszone na podstawie odrębnych warunków zakupu towarów i usług nie podlegają temu ograniczeniu. W przypadku jakichkolwiek kontrowersji lub sporów między MSI a użytkownikiem wynikających z lub w związku z korzystaniem z Witryny, strony będą starały się niezwłocznie i w dobrej wierze rozstrzygnąć wszelkie takie spory. Jeżeli nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć takiego sporu w rozsądnym terminie (nie dłuższym niż trzydzieści (30) dni), każda ze stron może zgłosić taką kontrowersję lub spór do mediacji. Jeżeli sporu nie da się rozwiązać w drodze mediacji, strony mają swobodę dochodzenia wszelkich praw lub środków odwoławczych przysługujących im na mocy obowiązującego prawa.

Nieważność tam, gdzie jest to zabronione

MSI administruje i obsługuje Witrynę www.msi.com z jej lokalizacji w Tajpej na Tajwanie. Inne witryny MSI mogą być administrowane i obsługiwane z różnych lokalizacji poza Tajwanem. Mimo że Witryna jest dostępna na całym świecie, nie wszystkie funkcje, produkty i usługi omawiane, przywoływane, dostarczane lub oferowane za pośrednictwem lub na Witrynie są dostępne dla wszystkich osób lub we wszystkich lokalizacjach geograficznych, lub są odpowiednie lub dostępne do użytku poza Tajwanem. MSI zastrzega sobie prawo do ograniczenia, według własnego uznania, do udostępniania dowolnej ilości, jakichkolwiek funkcji, produktów lub usług dla dowolnej osoby lub obszaru geograficznego. Każda oferta dotycząca dowolnej funkcji, produktu lub usługi złożona w Witrynie jest nieważna tam, gdzie jest ona zabroniona. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do Witryny spoza Tajwanu, robisz to z własnej inicjatywy i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych.

Różne

Użytkownik nie może wykorzystywać, eksportować ani reeksportować Treści, ich kopii lub adaptacji takiej Treści, ani żadnego produktu lub usługi oferowanej w Witrynie, z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących przepisów lub regulacji prawnych.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd lub inny właściwy sąd dla właściwej jurysdykcji, postanowienia te zostaną ograniczone lub wyeliminowane do niezbędnego minimum i zastąpione ważnym postanowieniem, które najlepiej odzwierciedla cel niniejszych Warunków Użytkowania, tak aby niniejsze Warunki Użytkowania pozostały w mocy i obowiązywały w pełnym zakresie. Niniejsze Warunki Użytkowania stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a MSI w odniesieniu do korzystania z Witryny, a wszelkie inne pisemne lub ustne porozumienia lub porozumienia istniejące wcześniej między użytkownikiem a MSI w odniesieniu do takiego korzystania zostają niniejszym zastąpione i anulowane. Niewyegzekwowanie przez MSI rygorystycznego przestrzegania niniejszych Warunków Użytkowania nie może być interpretowane jako zrzeczenie się przez MSI jakiegokolwiek prawa lub postanowienia do egzekwowania niniejszych Warunków Użytkowania. Niniejsze Warunki Użytkowania nie mogą być rozumiane ani interpretowane jako przyznające jakiekolwiek prawa lub środki prawne stronom trzecim.

MSI zapewnia dostęp do międzynarodowych danych MSI i dlatego Witryna może zawierać odniesienia lub linki do produktów, programów i usług MSI, które nie są dostępne w danym kraju. Takie odniesienie nie oznacza, że MSI zamierza w danym kraju wprowadzić takie produkty, programy lub usługi.

Informacje zwrotne i opinie

Wszelkie informacje zwrotne i opinie, które użytkownik przekazuje w Witrynie uważane są za jawne. MSI może swobodnie korzystać z takich informacji bez ograniczeń.

Informacje zawarte na tej stronie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Copyright © Micro-Star International Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

us