{{switchLocationNotice}}

Polityka prywatności MSI

 • 1
 • 2

(A) Niniejsza Polityka

Streszczenie – Niniejsza Polityka
Treść niniejszej Polityki wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe. Niniejsza Polityka może być okresowo zmieniana lub aktualizowana, prosimy więc o regularne jej sprawdzanie.

Niniejszą Politykę wydaje każdy z administratorów wyszczególnionych w rozdziale (R) (zbiorowo, “MSI”, “my”, “ nas” i “nasz”) i jest ona adresowana do osób fizycznych spoza naszej organizacji, z którymi się kontaktujemy, w tym klientów, odwiedzających nasze witryny, użytkowników naszych aplikacji, innych użytkowników naszych produktów lub usług oraz odwiedzających nasze obiekty (zbiorowo, “ Pan(i)”). Zdefiniowane pojęcia użyte w tekście niniejszej Polityki wyjaśniono w rozdziale (S) poniżej.

Niniejsza Polityka może być okresowo zmieniana lub aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach w zakresie przetwarzania danych osobowych lub zmian w obowiązujących przepisach. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z treścią niniejszej Polityki i regularnego sprawdzania tej strony internetowej pod kątem ewentualnych zmian, jakich możemy dokonać zgodnie z warunkami niniejszej Polityki.

(B) Zbieranie danych osobowych

Streszczenie – Zbieranie danych osobowych
Zbieramy lub uzyskujemy dane osobowe: gdy przekazuje się je nam (np. kiedy kontaktuje się Pan(i) z nami); w ramach naszych wspólnych relacji (np. gdy dokonuje Pan(i) zakupu); gdy ujawnia Pan(i) publicznie swoje dane osobowe (np. publikuje opinię o nas w mediach społecznościowych); gdy pobiera, instaluje lub korzysta Pan(i) z naszych aplikacji; gdy wchodzi Pan(i) na nasze witryny internetowe; gdy rejestruje się Pan(i) jako użytkownik naszych witryn, aplikacji, produktów lub usług; albo gdy ma miejsce Pani/Pana interakcja z treściami lub reklamami podmiotów trzecich na witrynie lub w aplikacji. Możemy też otrzymywać Pani/Pana dane osobowe od podmiotów trzecich (np. organów ścigania).

Zbieranie danych osobowych: Zbieramy lub uzyskujemy Pani/Pana dane osobowe z następujących źródeł:

 • Dane dostarczone nam: Uzyskujemy dane osobowe, gdy zostają nam one dostarczone (np. gdy kontaktuje się Pan(i) z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie bądź innym sposobem lub wręcza nam swoją wizytówkę albo składa podanie o przyjęcie do pracy).
 • Dane dotyczące relacji: Zbieramy lub uzyskujemy dane osobowe w ramach naszych relacji (np. gdy świadczymy usługi Pani/Panu lub Pani/Pana pracodawcy).
 • Opublikowane dane: Zbieramy lub uzyskujemy dane osobowe, które Pan(i) wyraźnie udostępnił(a) publicznie, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. możemy uzyskać informacje z Pani/Pana profilu w mediach społecznościowych, jeżeli opublikuje Pan(i) opinię o nas).
 • Dane związane z aplikacją: Zbieramy lub uzyskujemy dane osobowe, gdy pobiera Pan(i) nasze aplikacje lub korzysta z nich.
 • Dane związane z witryną: Zbieramy lub uzyskujemy dane osobowe, gdy wchodzi Pan(i) na nasze witryny internetowe lub korzysta z funkcji bądź zasobów dostępnych na witrynie albo za jej pośrednictwem.
 • Dane rejestracyjne: Zbieramy lub uzyskujemy dane osobowe, gdy korzysta Pan(i) lub rejestruje się w celu korzystania z naszych witryn, aplikacji, produktów lub usług.
 • Informacje związane z treściami lub reklamami: gdy ma miejsce Pani/Pana interakcja z treściami lub reklamami podmiotów trzecich na witrynie lub w aplikacji (w tym wtyczek programowych i plików cookie), otrzymujemy dane osobowe od właściwego zewnętrznego dostawcy tych treści lub reklam.
 • Informacje od podmiotów trzecich: Zbieramy lub uzyskujemy dane osobowe od podmiotów trzecich, które nam je dostarczają (np. biura informacji kredytowej; organy ścigania itd.).

(C) Sporządzanie danych osobowych

Streszczenie – Sporządzanie danych osobowych
Sporządzamy Pani/Pana dane osobowe (np. zapisy naszych wzajemnych kontaktów).

Ponadto sporządzamy Pani/Pana dane osobowe w określonych okolicznościach, na przykład zapisy naszych wzajemnych kontaktów i dane poprzednich kontaktów z nami.

(D) Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

Streszczenie – Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych
Przetwarzamy: Pani/Pana personalia (np. imię i nazwisko); dane demograficzne (np. wiek); dane teleadresowe (np. adres); zapisy dotyczące wyrażonej zgody; dane zakupów; dane płatności (np. adres do faktury); informacje o naszych witrynach i aplikacjach (np. rodzaj używanego urządzenia); dane pracodawcy (jeżeli dotyczy); informacje o korzystaniu z naszych treści lub reklam; oraz przedstawione nam przez Panią/Pana opinie.

Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 • Personalia: imię/imiona; używane imię i nazwisko; zdjęcie.
 • Dane demograficzne: płeć; data urodzenia / wiek; obywatelstwo; zwrot grzecznościowy; tytuł; preferowany język.
 • Dane teleadresowe: adres korespondencyjny; adres dostawy; numer telefonu; adres e-mail; dane asystentów personalnych (jeżeli dotyczy), dane komunikatorów; dane dot. wiadomości online; dane dot. mediów społecznościowych.
 • Zapis wyrażonej zgody: ewidencja każdej zgody wyrażonej przez Panią/Pana wraz z datą i godziną, sposób wyrażenia zgody i powiązane z tym informacje (np. przedmiot zgody).
 • Dane zakupu: ewidencja dokonanych zakupów i cen; imię i nazwisko odbiorcy, adres, kontaktowy, numer telefonu i adres e-mail.
 • Dane płatności: ewidencja faktur; ewidencja płatności; adres do faktury; metoda płatności; numer konta bankowego lub karty kredytowej; imię i nazwisko posiadacza karty lub konta; dane zabezpieczające karty lub konta; data początkowa ważności karty; data upływu ważności karty; dane BACS; dane SWIFT; dane IBAN; kwota płatności; data płatności; ewidencja czeków.
 • Dane dotyczące naszych witryn i aplikacji: rodzaj urządzenia; system operacyjny; typ przeglądarki; ustawienia przeglądarki; adres IP; ustawienia językowe; daty i godziny łączenia z witryną; statystyka użytkowania aplikacji; ustawienia aplikacji; daty i godziny łączenia z aplikacją; dane lokalizacji i inne informacje dotyczące technicznych aspektów komunikacji (niektóre z nich mogą stanowić dane osobowe); nazwa użytkownika; hasło; dane bezpiecznego zalogowania; dane użytkowania; łączne dane statystyczne.
 • Dane pracodawcy: gdy komunikuje się Pan(i) z nami jako pracownik podmiotu trzeciego, nazwa, adres, numer telefonu i adres e-mail pracodawcy (w niezbędnym zakresie).
 • Dane powiązane z treściami i reklamami: ewidencja Pani/Pana interakcji z reklamami i treściami na naszych witrynach internetowych, ewidencja reklam i treści wyświetlonych dla Pani/Pana na stronach lub ekranach aplikacji, a także interakcje z takimi treściami lub reklamami (np. najechanie myszą, kliknięcie myszą, całkowite lub częściowe wypełnienie formularza) i interakcje za pośrednictwem ekranu dotykowego.
 • Poglądy i opinie: przesłane nam przez Panią/Pana poglądy i opinie lub publicznie udostępnione opinie o nas na platformach mediów społecznościowych.

(E) Szczególnie chronione dane osobowe

Streszczenie – Szczególnie chronione dane osobowe
Nie zamierzamy zbierać ani przetwarzać szczególnie chronionych danych osobowych. Jeżeli zachodzi potrzeba przetwarzania szczególnie chronionych danych osobowych do zasadnych celów, robimy to zgodnie z obowiązującym prawem.

Nie zamierzamy zbierać ani przetwarzać szczególnie chronionych danych osobowych w normalnych ramach naszej działalności. Gdy przetwarzanie szczególnie chronionych danych osobowych jest z jakiegoś powodu niezbędne, robimy to w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Spełnianie wymogów obowiązującego prawa: Szczególnie chronione dane osobowe możemy przetwarzać, gdy jest to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (np. w celu sporządzenia sprawozdań dotyczących różnorodności i tym samym spełnienia wymogów w tym zakresie);
 • Wykrywanie i zapobieganie przestępczości: Szczególnie chronione dane osobowe możemy przetwarzać, gdy jest to niezbędne do wykrywania i zapobiegania przestępczości (np. oszustw);
 • Ustanowienie, stosowanie lub ochrona praw: Szczególnie chronione dane osobowe możemy przetwarzać, gdy jest to niezbędne do ustanowienia, stosowania lub ochrony przysługujących praw; lub
 • Zgoda: Szczególnie chronione dane osobowe możemy przetwarzać, gdy uzyskaliśmy zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana uprzednią, wyraźną zgodę przed przetworzeniem tych danych (ta podstawa prawna dotyczy wyłącznie przetwarzania całkowicie dobrowolnego – nie dotyczy natomiast przetwarzania z jakiegokolwiek powodu niezbędnego lub obowiązkowego).

Dostarczając nam szczególnie chronione dane osobowe, należy się upewnić, że ujawnianie ich nam jest zgodne z prawem i że istnieje ważna podstawa prawna do przetwarzania tych danych osobowych.

(F) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Streszczenie – Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzamy do następujących celów: udostępniania Pani/Panu naszych witryn, aplikacji, produktów i usług; prowadzenia naszej działalności gospodarczej; komunikowania się z Panią/Panem; zarządzania naszymi systemami informatycznymi; zapewnienia bezpieczeństwa i higieny; zarządzania finansowego; przeprowadzania ankiet; zapewnienia bezpieczeństwa naszych obiektów i urządzeń; w razie potrzeby prowadzenia dochodzeń; spełniania wymogów obowiązującego prawa; usprawniania naszych witryn, aplikacji, produktów i usług; zapobiegania oszustwom; rekrutacji i rozpatrywania wniosków o przyjęcie do pracy.

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującym prawem i w oparciu o podstawy prawne do następujących celów:

Czynność Podstawa prawna przetwarzania
 • Udostępnianie witryn, aplikacji, produktów i usług: udostępnianie naszych witryn, aplikacji, produktów lub usług; udostępnianie na życzenie materiałów promocyjnych; komunikowanie się z Panią/Panem w związku z tymi witrynami, aplikacjami, produktami lub usługami.
 • Przetwarzanie jest niezbędne w związku ze wszystkimi umowami zawartymi przez Panią/Pana z nami lub podjęciem kroków przed zawarciem umów; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów udostępniania naszych [sic] (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności); lub
 • Uzyskaliśmy Pani/Pana uprzednią zgodę na przetwarzanie (ta podstawa prawna dotyczy przetwarzania wyłącznie całkowicie dobrowolnego – nie dotyczy natomiast przetwarzania z jakiegokolwiek powodu niezbędnego lub obowiązkowego).
 • Prowadzenie naszej działalności gospodarczej: prowadzenie i zarządzanie naszymi witrynami, aplikacjami, produktami i usługami; udostępnianie treści; wyświetlanie reklam i innych informacji dla Pani/Pana; komunikowanie się z Panią/Panem za pośrednictwem naszych witryn, aplikacji, produktów lub usług; zawiadamianie Pani/Pana o zmianach na naszych witrynach, aplikacjach, w produktach lub usługach.
 • Przetwarzanie jest niezbędne w związku ze wszystkimi umowami zawartymi przez Panią/Pana z nami lub podjęciem kroków przed zawarciem umów; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów udostępniania Pani/Panu naszych witryn, aplikacji, produktów lub usług (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności); lub
 • Uzyskaliśmy Pani/Pana uprzednią zgodę na przetwarzanie (ta podstawa prawna dotyczy przetwarzania wyłącznie całkowicie dobrowolnego – nie dotyczy natomiast przetwarzania z jakiegokolwiek powodu niezbędnego lub obowiązkowego).
 • Komunikacja i marketing: komunikowanie się z Panią/Panem za pośrednictwem różnych metod (w tym poczty elektronicznej, telefonicznie, sms-ów, mediów społecznościowych, listownie lub osobiście) w celu dostarczania wiadomości i innych informacji, którymi może być Pan(i) zainteresowana/zainteresowany, w każdym przypadku z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo Pani/Pana uprzedniej zgody; w stosownych przypadkach utrzymywanie i aktualizowanie danych kontaktowych; w razie potrzeby uprzednie uzyskanie Pani/Pana zgody.
 • Przetwarzanie jest niezbędne w związku ze wszystkimi umowami zawartymi przez Panią/Pana z nami lub podjęciem kroków przed zawarciem umów; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów kontaktowania się z Panią/Panem, w każdym przypadku z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującym prawem (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności); lub
 • Uzyskaliśmy Pani/Pana uprzednią zgodę na przetwarzanie (ta podstawa prawna dotyczy wyłącznie przetwarzania całkowicie dobrowolnego – nie dotyczy natomiast przetwarzania z jakiegokolwiek powodu niezbędnego lub obowiązkowego).
 • Zarządzanie systemami informatycznymi: zarządzanie i eksploatacja naszych systemów łączności, informatycznych i zabezpieczających; kontrole (w tym kontrole bezpieczeństwa) i monitoring tych systemów.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia wymogów przewidzianych prawem; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów zarządzania i eksploatacji naszych systemów łączności i informatycznych (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności).
 • Bezpieczeństwo i higiena: oceny i dokumentacja w zakresie BHP; zapewnienie bezpiecznego środowiska w naszych obiektach; spełnianie pokrewnych wymogów prawnych.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia wymogów przewidzianych prawem; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów zapewnienia bezpiecznego środowiska w naszych obiektach (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności); lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osób fizycznych.
 • Zarządzanie finansowe: sprzedaż; finanse; audyt korporacyjny; zarządzanie dostawcami.
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów zarządzania i prowadzenia spraw finansowych naszej firmy (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności); lub
 • Uzyskaliśmy Pani/Pana uprzednią zgodę na przetwarzanie (ta podstawa prawna dotyczy wyłącznie przetwarzania całkowicie dobrowolnego – nie dotyczy natomiast przetwarzania z jakiegokolwiek powodu niezbędnego lub obowiązkowego).
 • Ankiety: kontakt w celu uzyskania Pani/Pana opinii na temat naszych witryn, aplikacji, produktów lub usług.
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu do przeprowadzania ankiet, sprawozdań dotyczących satysfakcji i badań rynku (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności); lub
 • Uzyskaliśmy Pani/Pana uprzednią zgodę na przetwarzanie (ta podstawa prawna dotyczy wyłącznie przetwarzania całkowicie dobrowolnego – nie dotyczy natomiast przetwarzania z jakiegokolwiek powodu niezbędnego lub obowiązkowego).
 • Bezpieczeństwo: fizyczne bezpieczeństwo naszych obiektów (w tym ewidencja wizyt w naszych obiektach); zapis z kamer przemysłowych; zabezpieczenia elektroniczne (w tym dokumentacja logowania i dostępu).
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia wymogów przewidzianych prawem; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów zapewnienia fizycznego i elektronicznego bezpieczeństwa naszej firmy i obiektów (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności).
 • Dochodzenia: wykrywanie, dochodzenie i zapobieganie naruszeniom polityki i przestępstwom zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia wymogów przewidzianych prawem; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów wykrywania i zapobiegania naruszeniom naszej polityki i obowiązujących przepisów prawa (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności).
 • Postępowanie prawne: ustanawianie, stosowanie i ochrona przysługujących praw.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia wymogów przewidzianych prawem; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów ustanowienia, stosowania lub ochrony przysługujących nam praw (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności).
 • Spełnianie wymogów prawa: wypełnianie naszych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa i regulacji.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia wymogów przewidzianych prawem. .
 • Usprawnianie naszych witryn, aplikacji, produktów i usług: rozpoznawanie problemów dotyczących naszych witryn, aplikacji, produktów lub usług; planowanie usprawnień naszych witryn, aplikacji, produktów lub usług; tworzenie nowych witryn, aplikacji, produktów lub usług.
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów usprawniania naszych witryn, aplikacji, produktów lub usług (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności); lub
 • Uzyskaliśmy Pani/Pana uprzednią zgodę na przetwarzanie (ta podstawa prawna dotyczy wyłącznie przetwarzania całkowicie dobrowolnego – nie dotyczy natomiast przetwarzania z jakiegokolwiek powodu niezbędnego lub obowiązkowego).
 • Zapobieganie oszustwom: wykrywanie, zapobieganie i prowadzenie dochodzeń w sprawie przestępstw.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia wymogów przewidzianych prawem (zwłaszcza w zakresie obowiązującego prawa pracy); lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów wykrywania i przeciwdziałania oszustwom (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności).
 • Rekrutacja i podania o pracę: czynności rekrutacyjne; ogłaszanie wolnych miejsc pracy; rozmowy kwalifikacyjne; analiza przydatności na dane stanowisko; ewidencja decyzji o zatrudnieniu; szczegóły ofert; szczegóły zatrudnienia kandydatów.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia wymogów przewidzianych prawem (zwłaszcza w zakresie obowiązującego prawa pracy); lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów rekrutacji i rozpatrywania podań o pracę (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności);
 • Uzyskaliśmy Pani/Pana uprzednią zgodę na przetwarzanie (ta podstawa prawna dotyczy wyłącznie przetwarzania całkowicie dobrowolnego – nie dotyczy natomiast przetwarzania z jakiegokolwiek powodu niezbędnego lub obowiązkowego).

(G) Ujawnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Streszczenie – Ujawnianie danych osobowych podmiotom trzecim
Ujawniamy dane osobowe: organom prawnym i regulacyjnym; naszym doradcom zewnętrznym; podmiotom przetwarzającym nasze dane; wszystkim podmiotom wymagającym dostępu w związku z postępowaniem prawnym; podmiotom niezbędnym do prowadzenia dochodzenia, wykrywania przestępstw lub zapobiegania im; nabywcom naszych przedsiębiorstw; niezależnym dostawcom reklam, wtyczek programowych lub treści wykorzystywanych na naszej witrynie lub w naszych aplikacjach.

Ujawniamy dane osobowe innym podmiotom grupy MSI do uzasadnionych celów biznesowych i eksploatacji naszych witryn, aplikacji, produktów lub usług dla Pani/Pana) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto dane osobowe ujawniamy:

· Pani/Panu i w stosownych przypadkach Pani/Pana wyznaczonym przedstawicielom;

· organom prawnym i regulacyjnym na ich żądanie lub dla celów zgłoszenia faktycznych bądź podejrzewanych naruszeń obowiązujących przepisów lub regulacji;

· księgowym, audytorom, prawnikom i innym niezależnym profesjonalnym doradcom MSI, z zastrzeżeniem wiążących zobowiązań umownych do zachowania poufności;

· niezależnym podmiotom przetwarzającym dane (takim jak dostawcy usług płatniczych; przedsiębiorstwa transportowe itd.) w dowolnej części świata, z zastrzeżeniem wymogów wyszczególnionych w dolnej części niniejszego rozdziału (G);

· właściwym podmiotom, organom ścigania lub sądom, w zakresie niezbędnym do ustanowienia, stosowania lub ochrony przysługujących praw;

· podmiotom właściwym dla celów zapobiegania, dochodzenia, wykrywania lub ścigania przestępstw lub egzekwowania kar za popełnienie takich przestępstw;

· niezależnym nabywcom w przypadku zbycia lub transferu wszystkich lub części naszych przedsiębiorstw bądź aktywów (w tym w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji); oraz

· odpowiednim niezależnym dostawcom, w przypadku gdy na naszych witrynach i w naszych aplikacjach wykorzystywane są reklamy, wtyczki programowe lub treści podmiotów trzecich. Jeżeli ma z Pani/Pana strony miejsce interakcja z takimi reklamami, wtyczkami programowymi lub treściami, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiedniemu niezależnemu dostawcy. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tego niezależnego podmiotu przed zaangażowaniem się w interakcję z reklamami, wtyczkami programowymi lub treściami tego podmiotu.

O ile zaangażujemy niezależny podmiot do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, będzie on podlegał wiążącym zobowiązaniom umownym: (i) przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z udzielonymi przez nas uprzednio pisemnymi wskazówkami; oraz (ii) zastosowania środków w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, wraz z ewentualnymi dodatkowymi wymogami na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

(H) Profilowanie

Streszczenie – Profilowanie
Dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji i profilowaniu.

Przetwarzamy dane osobowe dla celów zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji i profilowania, których dokonuje się do następujących celów:

Profilowanie Powód profilowania Konsekwencje dla Pani/Pana
Ocena kredytowa Gdy angażujemy niezależny podmiot (np. biuro informacji kredytowej) w celu dostarczenia nam Pani/Pana oceny kredytowej lub historii kredytowej. Informacje te zostają przeanalizowane w celu określenia najwłaściwszych warunków zaoferowania Pani/Panu kredytu w stosownym przypadku. Ta czynność profilowa może mieć wpływ na to, czy otrzyma Pan(i) kredyt i wpłynąć na wysokość oprocentowania.
Indywidualne rabaty Gdy analizujemy Pani/Pana zachowania zakupowe i zainteresowania. Informacje te zostają przeanalizowane w celu określenia najwłaściwszych dla Pani/Pana promocji i rabatów. W wyniku tej czynności profilowej może Pan(i) otrzymać rabaty niedostępne dla innych, a rabaty przyznane innym mogą nie być dostępne dla Pani/Pana.
 • 1
 • 2