Polityka prywatności MSI

(A) Polityka prywatności MSI

Streszczenie – Niniejsza Polityka
Treść niniejszej Polityki wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe. Niniejsza Polityka może być okresowo zmieniana lub aktualizowana, prosimy więc o regularne jej sprawdzanie.

Niniejszą Politykę wydaje każdy z administratorów wyszczególnionych w rozdziale (R) (zbiorowo MSI ”, “ my ”, “ nas ” and “ nasz i jest ona adresowana do osób fizycznych spoza naszej organizacji, z którymi się kontaktujemy, w tym klientów, odwiedzających nasze witryny, użytkowników naszych aplikacji, innych użytkowników naszych produktów lub usług oraz odwiedzających nasze obiekty (zbiorowo "Pan(i)"). Zdefiniowane pojęcia użyte w tekście niniejszej Polityki wyjaśniono w rozdziale (S) poniżej.

Niniejsza Polityka może być okresowo zmieniana lub aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach w zakresie przetwarzania danych osobowych lub zmian w obowiązujących przepisach. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z treścią niniejszej Polityki i regularnego sprawdzania tej strony internetowej pod kątem ewentualnych zmian, jakich możemy dokonać zgodnie z warunkami niniejszej Polityki.

(B) Zbieranie danych osobowych

Streszczenie – Zbieranie danych osobowych
Zbieramy lub uzyskujemy dane osobowe: gdy przekazuje się je nam (np. kiedy kontaktuje się Pan(i) z nami); w ramach naszych wspólnych relacji (np. gdy dokonuje Pan(i) zakupu); gdy ujawnia Pan(i) publicznie swoje dane osobowe (np. publikuje opinię o nas w mediach społecznościowych); gdy pobiera, instaluje lub korzysta Pan(i) z naszych aplikacji; gdy wchodzi Pan(i) na nasze witryny internetowe; gdy rejestruje się Pan(i) jako użytkownik naszych witryn, aplikacji, produktów lub usług; albo gdy ma miejsce Pani/Pana interakcja z treściami lub reklamami podmiotów trzecich na witrynie lub w aplikacji. Możemy też otrzymywać Pani/Pana dane osobowe od podmiotów trzecich (np. organów ścigania).

Zbieranie danych osobowych: Zbieramy lub uzyskujemy Pani/Pana dane osobowe z następujących źródeł:

 • Dane dostarczone namUzyskujemy dane osobowe, gdy zostają nam one dostarczone (np. gdy kontaktuje się Pan(i) z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie bądź innym sposobem lub wręcza nam swoją wizytówkę albo składa podanie o przyjęcie do pracy).
 • Dane dotyczące relacji: Zbieramy lub uzyskujemy dane osobowe w ramach naszych relacji (np. gdy świadczymy usługi Pani/Panu lub Pani/Pana pracodawcy).
 • Opublikowane dane: Zbieramy lub uzyskujemy dane osobowe, które Pan(i) wyraźnie udostępnił(a) publicznie, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. możemy uzyskać informacje z Pani/Pana profilu w mediach społecznościowych, jeżeli opublikuje Pan(i) opinię o nas).
 • Dane związane z aplikacją:Zbieramy lub uzyskujemy dane osobowe, gdy pobiera Pan(i) nasze aplikacje lub korzysta z nich.
 • Dane związane z witryną:Zbieramy lub uzyskujemy dane osobowe, gdy wchodzi Pan(i) na nasze witryny internetowe lub korzysta z funkcji bądź zasobów dostępnych na witrynie albo za jej pośrednictwem.
 • Dane rejestracyjne:Zbieramy lub uzyskujemy dane osobowe, gdy korzysta Pan(i) lub rejestruje się w celu korzystania z naszych witryn, aplikacji, produktów lub usług
 • Treści i informacje reklamowe:Podczas interakcji użytkownika z treściami stron trzecich lub reklamami na Stronie lub w aplikacji (włącznie z wtyczkami stron trzecich, plikami cookie, tagami lub innymi danymi, które mogą identyfikować użytkownika lub umożliwić nam śledzenie konwersji reklamowych), otrzymamy Dane osobowe od odpowiedniego dostawcy strony trzeciej tych treści lub reklam. Przetwarzamy także zapisy interakcji użytkownika z naszymi reklamami i treściami online, zapisy reklam i treści wyświetlanych na Stronie w Aplikacji i wszelkie interakcje użytkownika z takimi treściami lub reklamami (np., najechanie myszką, kliknięcia myszką, wszelkie formularze wypełnione w całości lub w części) oraz wszelkie interakcje ekranu dotykowego.
 • Informacje od podmiotów trzecich: Zbieramy lub uzyskujemy dane osobowe od podmiotów trzecich, które nam je dostarczają (np. biura informacji kredytowej; organy ścigania itd.).

(C) Sporządzanie danych osobowych

Streszczenie – Sporządzanie danych osobowych
Sporządzamy Pani/Pana dane osobowe (np. zapisy naszych wzajemnych kontaktów).

Ponadto sporządzamy Pani/Pana dane osobowe w określonych okolicznościach, na przykład zapisy naszych wzajemnych kontaktów i dane poprzednich kontaktów z nami.

(D) Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych

Streszczenie – Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych
Przetwarzamy: Pani/Pana personalia (np. imię i nazwisko); dane demograficzne (np. wiek); dane teleadresowe (np. adres); zapisy dotyczące wyrażonej zgody; dane zakupów; dane płatności (np. adres do faktury); informacje o naszych witrynach i aplikacjach (np. rodzaj używanego urządzenia); dane pracodawcy (jeżeli dotyczy); informacje o korzystaniu z naszych treści lub reklam; oraz przedstawione nam przez Panią/Pana opinie.

Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

 • Personalia:imię/imiona; używane imię i nazwisko; zdjęcie.
 • Dane demograficzne:płeć; data urodzenia / wiek; obywatelstwo; zwrot grzecznościowy; tytuł; preferowany język.
 • Dane teleadresowe: adres korespondencyjny; adres dostawy; numer telefonu; adres e-mail; dane asystentów personalnych (jeżeli dotyczy), dane komunikatorów; dane dot. wiadomości online; dane dot. mediów społecznościowych.
 • Zapis wyrażonej zgody: ewidencja każdej zgody wyrażonej przez Panią/Pana wraz z datą i godziną, sposób wyrażenia zgody i powiązane z tym informacje (np. przedmiot zgody).
 • Dane zakupu:ewidencja dokonanych zakupów i cen; imię i nazwisko odbiorcy, adres, kontaktowy, numer telefonu i adres e-mail.
 • Dane płatności: ewidencja faktur; ewidencja płatności; adres do faktury; metoda płatności; numer konta bankowego lub karty kredytowej; imię i nazwisko posiadacza karty lub konta; dane zabezpieczające karty lub konta; data początkowa ważności karty; data upływu ważności karty; dane BACS; dane SWIFT; dane IBAN; kwota płatności; data płatności; ewidencja czeków.
 • Dane dotyczące naszych witryn i aplikacji: rodzaj urządzenia; system operacyjny; typ przeglądarki; ustawienia przeglądarki; adres IP; ustawienia językowe; daty i godziny łączenia z witryną; statystyka użytkowania aplikacji; ustawienia aplikacji; daty i godziny łączenia z aplikacją; dane lokalizacji i inne informacje dotyczące technicznych aspektów komunikacji (niektóre z nich mogą stanowić dane osobowe); nazwa użytkownika; hasło; dane bezpiecznego zalogowania; dane użytkowania; łączne dane statystyczne.
 • Dane pracodawcy: gdy komunikuje się Pan(i) z nami jako pracownik podmiotu trzeciego, nazwa, adres, numer telefonu i adres e-mail pracodawcy (w niezbędnym zakresie).
 • Dane powiązane z treściami i reklamami: ewidencja Pani/Pana interakcji z reklamami i treściami na naszych witrynach internetowych, ewidencja reklam i treści wyświetlonych dla Pani/Pana na stronach lub ekranach aplikacji, a także interakcje z takimi treściami lub reklamami (np. najechanie myszą, kliknięcie myszą, całkowite lub częściowe wypełnienie formularza) i interakcje za pośrednictwem ekranu dotykowego.
 • Poglądy i opinie przesłane nam przez Panią/Pana poglądy i opinie lub publicznie udostępnione opinie o nas na platformach mediów społecznościowych.

(E) Szczególnie chronione dane osobowe

Streszczenie – Szczególnie chronione dane osobowe
Nie zamierzamy zbierać ani przetwarzać szczególnie chronionych danych osobowych. Jeżeli zachodzi potrzeba przetwarzania szczególnie chronionych danych osobowych do zasadnych celów, robimy to zgodnie z obowiązującym prawem.

Nie zamierzamy zbierać ani przetwarzać szczególnie chronionych danych osobowych w normalnych ramach naszej działalności. Gdy przetwarzanie szczególnie chronionych danych osobowych jest z jakiegoś powodu niezbędne, robimy to w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Spełnianie wymogów obowiązującego prawa:Szczególnie chronione dane osobowe możemy przetwarzać, gdy jest to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (np. w celu sporządzenia sprawozdań dotyczących różnorodności i tym samym spełnienia wymogów w tym zakresie);
 • Wykrywanie i zapobieganie przestępczości: Szczególnie chronione dane osobowe możemy przetwarzać, gdy jest to niezbędne do wykrywania i zapobiegania przestępczości (np. oszustw);
 • Ustanowienie, stosowanie lub ochrona prawSzczególnie chronione dane osobowe możemy przetwarzać, gdy jest to niezbędne do ustanowienia, stosowania lub ochrony przysługujących praw; lub
 • ZgodaSzczególnie chronione dane osobowe możemy przetwarzać, gdy uzyskaliśmy zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana uprzednią, wyraźną zgodę przed przetworzeniem tych danych (ta podstawa prawna dotyczy wyłącznie przetwarzania całkowicie dobrowolnego – nie dotyczy natomiast przetwarzania z jakiegokolwiek powodu niezbędnego lub obowiązkowego).

Dostarczając nam szczególnie chronione dane osobowe, należy się upewnić, że ujawnianie ich nam jest zgodne z prawem i że istnieje ważna podstawa prawna do przetwarzania tych danych osobowych.

(F) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Streszczenie – Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzamy do następujących celów: udostępniania Pani/Panu naszych witryn, aplikacji, produktów i usług; prowadzenia naszej działalności gospodarczej; komunikowania się z Panią/Panem; zarządzania naszymi systemami informatycznymi; zapewnienia bezpieczeństwa i higieny; zarządzania finansowego; przeprowadzania ankiet; zapewnienia bezpieczeństwa naszych obiektów i urządzeń; w razie potrzeby prowadzenia dochodzeń; spełniania wymogów obowiązującego prawa; usprawniania naszych witryn, aplikacji, produktów i usług; zapobiegania oszustwom; rekrutacji i rozpatrywania wniosków o przyjęcie do pracy.

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującym prawem i w oparciu o podstawy prawne do następujących celów:

Czynność Legal basis for Processing
 • Udostępnianie witryn, aplikacji, produktów i usługudostępnianie naszych witryn, aplikacji, produktów lub usług; udostępnianie na życzenie materiałów promocyjnych; komunikowanie się z Panią/Panem w związku z tymi witrynami, aplikacjami, produktami lub usługami.
 • Przetwarzanie jest niezbędne w związku ze wszystkimi umowami zawartymi przez Panią/Pana z nami lub podjęciem kroków przed zawarciem umów; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów udostępniania naszych [sic] (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności); lub
 • Uzyskaliśmy Pani/Pana uprzednią zgodę na przetwarzanie (ta podstawa prawna dotyczy przetwarzania wyłącznie całkowicie dobrowolnego
  - nie dotyczy natomiast przetwarzania z jakiegokolwiek powodu niezbędnego lub obowiązkowego).
 • Prowadzenie naszej działalności gospodarczej: prowadzenie i zarządzanie naszymi witrynami, aplikacjami, produktami i usługami; udostępnianie treści; wyświetlanie reklam i innych informacji dla Pani/Pana; komunikowanie się z Panią/Panem za pośrednictwem naszych witryn, aplikacji, produktów lub usług; zawiadamianie Pani/Pana o zmianach na naszych witrynach, aplikacjach, w produktach lub usługach.
 • Przetwarzanie jest niezbędne w związku ze wszystkimi umowami zawartymi przez Panią/Pana z nami lub podjęciem kroków przed zawarciem umów; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów udostępniania Pani/Panu naszych witryn, aplikacji, produktów lub usług (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności); lub
 • Uzyskaliśmy Pani/Pana uprzednią zgodę na przetwarzanie (ta podstawa prawna dotyczy przetwarzania wyłącznie całkowicie dobrowolnego
  nie dotyczy natomiast przetwarzania z jakiegokolwiek powodu niezbędnego lub obowiązkowego).
 • Komunikacja i marketing:komunikacja z użytkownikiem dowolnymi środkami (przez e-mail, telefonicznie, przez wiadomości tekstowe, media społecznościowe, pocztę lub osobiście) w celu dostarczenia wiadomości i innych informacji, które mogą interesować użytkownika, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania wcześniejszej zgody użytkownika w całej rozciągłości wymaganej przez obowiązujące prawo; utrzymanie i aktualizacja informacji kontaktowych użytkownika w stosownych przypadkach; śledzenie konwersji reklamowych; i uzyskanie, gdy jest to wymagane, wcześniejszej zgody użytkownika.
 • Przetwarzanie jest niezbędne w związku ze wszystkimi umowami zawartymi przez Panią/Pana z nami lub podjęciem kroków przed zawarciem umów; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów kontaktowania się z Panią/Panem, w każdym przypadku z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującym prawem (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności); lub
 • Uzyskaliśmy Pani/Pana uprzednią zgodę na przetwarzanie (ta podstawa prawna dotyczy wyłącznie przetwarzania całkowicie dobrowolnego
  – nie dotyczy natomiast przetwarzania z jakiegokolwiek powodu niezbędnego lub obowiązkowego).
 • Zarządzanie systemami informatycznymi:zarządzanie i eksploatacja naszych systemów łączności, informatycznych i zabezpieczających; kontrole (w tym kontrole bezpieczeństwa) i monitoring tych systemów.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia wymogów przewidzianych prawem; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów zarządzania i eksploatacji naszych systemów łączności i informatycznych (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności).
 • Bezpieczeństwo i higiena: oceny i dokumentacja w zakresie BHP; zapewnienie bezpiecznego środowiska w naszych obiektach; spełnianie pokrewnych wymogów prawnych.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia wymogów przewidzianych prawem; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów zapewnienia bezpiecznego środowiska w naszych obiektach (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności); lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osób fizycznych.
 • Zarządzanie finansowe:sprzedaż; finanse; audyt korporacyjny; zarządzanie dostawcami.
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów zarządzania i prowadzenia spraw finansowych naszej firmy (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności); lub
 • Uzyskaliśmy Pani/Pana uprzednią zgodę na przetwarzanie (ta podstawa prawna dotyczy wyłącznie przetwarzania całkowicie dobrowolnego
  – nie dotyczy natomiast przetwarzania z jakiegokolwiek powodu niezbędnego lub obowiązkowego).
 • Ankiety:kontakt w celu uzyskania Pani/Pana opinii na temat naszych witryn, aplikacji, produktów lub usług.
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu do przeprowadzania ankiet, sprawozdań dotyczących satysfakcji i badań rynku (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności); lub
 • Uzyskaliśmy Pani/Pana uprzednią zgodę na przetwarzanie (ta podstawa prawna dotyczy wyłącznie przetwarzania całkowicie dobrowolnego
  – nie dotyczy natomiast przetwarzania z jakiegokolwiek powodu niezbędnego lub obowiązkowego).
 • Bezpieczeństwo:fizyczne bezpieczeństwo naszych obiektów (w tym ewidencja wizyt w naszych obiektach); zapis z kamer przemysłowych; zabezpieczenia elektroniczne (w tym dokumentacja logowania i dostępu).
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia wymogów przewidzianych prawem;; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów zapewnienia fizycznego i elektronicznego bezpieczeństwa naszej firmy i obiektów (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności).
 • Dochodzenia:wykrywanie, dochodzenie i zapobieganie naruszeniom polityki i przestępstwom zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia wymogów przewidzianych prawem; ; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów ustanowienia, stosowania lub ochrony przysługujących nam praw (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności).
 • Postępowanie prawne:ustanawianie, stosowanie i ochrona przysługujących praw.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia wymogów przewidzianych prawem; lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów ustanowienia, stosowania lub ochrony przysługujących nam praw (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności).
 • Spełnianie wymogów prawa:wypełnianie naszych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa i regulacji.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia wymogów przewidzianych prawem .
 • Usprawnianie naszych witryn, aplikacji, produktów i usług:rozpoznawanie problemów dotyczących naszych witryn, aplikacji, produktów lub usług; planowanie usprawnień naszych witryn, aplikacji, produktów lub usług; tworzenie nowych witryn, aplikacji, produktów lub usług.
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów usprawniania naszych witryn, aplikacji, produktów lub usług (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności); lub
 • Uzyskaliśmy Pani/Pana uprzednią zgodę na przetwarzanie (ta podstawa prawna dotyczy wyłącznie przetwarzania całkowicie dobrowolnego
  – nie dotyczy natomiast przetwarzania z jakiegokolwiek powodu niezbędnego lub obowiązkowego).
 • Zapobieganie oszustwomwykrywanie, zapobieganie i prowadzenie dochodzeń w sprawie przestępstw.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia wymogów przewidzianych prawem (zwłaszcza w zakresie obowiązującego prawa pracy); lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów wykrywania i przeciwdziałania oszustwom (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności).
 • Rekrutacja i podania o pracę: czynności rekrutacyjne; ogłaszanie wolnych miejsc pracy; rozmowy kwalifikacyjne; analiza przydatności na dane stanowisko; ewidencja decyzji o zatrudnieniu; szczegóły ofert; szczegóły zatrudnienia kandydatów.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia wymogów przewidzianych prawem (zwłaszcza w zakresie obowiązującego prawa pracy); lub
 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu dla celów rekrutacji i rozpatrywania podań o pracę (w zakresie, w którym taki uzasadniony interes nie jest podrzędny wobec Pani/Pana interesu, fundamentalnych praw lub wolności);
 • Uzyskaliśmy Pani/Pana uprzednią zgodę na przetwarzanie (ta podstawa prawna dotyczy wyłącznie przetwarzania całkowicie dobrowolnego
  – nie dotyczy natomiast przetwarzania z jakiegokolwiek powodu niezbędnego lub obowiązkowego).

(G) Ujawnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Streszczenie – Ujawnianie danych osobowych podmiotom trzecim
Ujawniamy dane osobowe: organom prawnym i regulacyjnym; naszym doradcom zewnętrznym; podmiotom przetwarzającym nasze dane; wszystkim podmiotom wymagającym dostępu w związku z postępowaniem prawnym; podmiotom niezbędnym do prowadzenia dochodzenia, wykrywania przestępstw lub zapobiegania im; nabywcom naszych przedsiębiorstw; niezależnym dostawcom reklam, wtyczek programowych lub treści wykorzystywanych na naszej witrynie lub w naszych aplikacjach.

Ujawniamy dane osobowe innym podmiotom grupy MSI do uzasadnionych celów biznesowych i eksploatacji naszych witryn, aplikacji, produktów lub usług dla Pani/Pana) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto dane osobowe ujawniamy:

 • Pani/Panu i w stosownych przypadkach Pani/Pana wyznaczonym przedstawicielom;
 • organom prawnym i regulacyjnym na ich żądanie lub dla celów zgłoszenia faktycznych bądź podejrzewanych naruszeń obowiązujących przepisów lub regulacji;
 • księgowym, audytorom, prawnikom i innym niezależnym profesjonalnym doradcom MSI, z zastrzeżeniem wiążących zobowiązań umownych do zachowania poufności;
 • niezależnym podmiotom przetwarzającym dane (takim jak dostawcy usług płatniczych; przedsiębiorstwa transportowe itd.) w dowolnej części świata, z zastrzeżeniem wymogów wyszczególnionych w dolnej części niniejszego rozdziału (G);
 • właściwym podmiotom, organom ścigania lub sądom, w zakresie niezbędnym do ustanowienia, stosowania lub ochrony przysługujących praw;
 • podmiotom właściwym dla celów zapobiegania, dochodzenia, wykrywania lub ścigania przestępstw lub egzekwowania kar za popełnienie takich przestępstw;
 • niezależnym nabywcom w przypadku zbycia lub transferu wszystkich lub części naszych przedsiębiorstw bądź aktywów (w tym w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji); oraz
 • odpowiednim niezależnym dostawcom, w przypadku gdy na naszych witrynach i w naszych aplikacjach wykorzystywane są reklamy, wtyczki programowe lub treści podmiotów trzecich. Jeżeli ma z Pani/Pana strony miejsce interakcja z takimi reklamami, wtyczkami programowymi lub treściami, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiedniemu niezależnemu dostawcy. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tego niezależnego podmiotu przed zaangażowaniem się w interakcję z reklamami, wtyczkami programowymi lub treściami tego podmiotu.

O ile zaangażujemy niezależny podmiot do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, będzie on podlegał wiążącym zobowiązaniom umownym: (i) przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z udzielonymi przez nas uprzednio pisemnymi wskazówkami; oraz (ii) zastosowania środków w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, wraz z ewentualnymi dodatkowymi wymogami na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

(H) Profilowanie

Streszczenie – Profilowanie
Dane osobowe podlegają zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji i profilowaniu.

Przetwarzamy dane osobowe dla celów zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji i profilowania, których dokonuje się do następujących celów:

Profilowanie Powód profilowania Konsekwencje dla Pani/Pana
Ocena kredytowa Gdy angażujemy niezależny podmiot (np. biuro informacji kredytowej) w celu dostarczenia nam Pani/Pana oceny kredytowej lub historii kredytowej. Informacje te zostają przeanalizowane w celu określenia najwłaściwszych warunków zaoferowania Pani/Panu kredytu w stosownym przypadku. Ta czynność profilowa może mieć wpływ na to, czy otrzyma Pan(i) kredyt i wpłynąć na wysokość oprocentowania.
Indywidualne rabaty Gdy analizujemy Pani/Pana zachowania zakupowe i zainteresowania. Informacje te zostają przeanalizowane w celu określenia najwłaściwszych dla Pani/Pana promocji i rabatów. W wyniku tej czynności profilowej może Pan(i) otrzymać rabaty niedostępne dla innych, a rabaty przyznane innym mogą nie być dostępne dla Pani/Pana.