ZANURZ SIĘ W GRZE :

TAIPEI

17 luty 00:00

LOS ANGELES

16 luty 08:00

WARSZAWA

16 luty 17:00

 • -DNI-00
 • -GODZIN-00
 • -MIN-00
 • -SEK-00
pozostało czasu
ZAREJESTRUJ SIĘ
DODAJ DO KALENDARZA
BĄDŹMY W KONTAKCIE
DODAJ DO KALENDARZA
x
Regulamin i Warunki Wydarzenia

1. Czas trwania promocji i rejestracja. W dniach od 7 (od godziny 16:00) do 16 lutego (do godziny 23:59) 2023 r. (uniwersalny czas koordynowany UTC +08:00), wszystkie zainteresowane uczestnictwem w Wydarzeniu osoby (określane dalej jako: „Ty”, „Twój”, lub poprzez inny równoważny zwrot), mogą się zarejestrować i wziąć udział w promocji MSI „Dive into the game: RadiX – Zanurz się w grze: RadiX” nazywanej dalej „Wydarzeniem”. Aby móc wziąć udział w Wydarzeniu, uczestnicy muszą wykonać następujące kroki:

 • Aby wziąć udział w tym wydarzeniu, musisz mieć ukończone 18 lat.
 • Kraje biorące udział w promocji: cały świat, z wyłączeniem Włoch, Polski, Tajlandii, Turcji, Rosji, Białorusi oraz krajów lub regionów objętych restrykcjami, sankcjami lub embargiem. Do wzięcia udziału w promocji może być wymagany dowód potwierdzający miejsce zamieszkania.
 • Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wykonać poniższe kroki.
  • Dołącz do wydarzenia związanego z wprowadzeniem produktu na rynek, które udostępnione jest pod adresem https://www.msi.com/Landing/Dive-Into-The-Game-RadiX i kliknij przycisk „Zarejestruj się” lub inny przycisk o podobnej nazwie. WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE POWIADOMIEŃ OD MSI, WYRAŻASZ ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI OD FIRMY MSI W FORMIE BEZPOŚREDNIEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DOTYCZĄCEJ OKREŚLONEJ PREMIERY PRODUKTU ZA POŚREDNICTWEM ADRESU E-MAIL, KTÓRY PODANY ZOSTAŁ PRZEZ UCZESTNIKA WYDARZENIA PODCZAS REJESTRACJI. UCZESTNIK WYDARZENIA W KAŻDEJ CHWILI MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z OTRZYMYWANIA WIADOMOŚCI E-MAIL, JEDNAK TAKIE DZIAŁANIE SPOWODUJE WYCOFANIE SIĘ Z UDZIAŁU W PONIŻSZYM LOSOWANIU NAGRÓD.
  • Na stronie wydarzenia wprowadź swoje dane i prześlij wymagane informacje.
  • Jeśli wykonasz powyższe kroki, automatycznie weźmiesz udział w tym Wydarzeniu i będziesz mieć szansę na wygranie jednego (1) kodu doładowującego do portfela w serwisie Steam o wartości 50 USD. Spośród puli uprawnionych do wzięcia udziału w losowaniu uczestników tego Wydarzenia losowo wyłonionych zostanie łącznie pięciu (5) zwycięzców.
 • Każdemu uczestnikowi Wydarzenia przysługuje tylko jeden (1) udział uprawniający do losowania, niezależnie od tego, w jaki sposób i za pomocą ilu środków dołączył do Wydarzenia. MSI wylosuje pięciu (5) zwycięzców z puli uprawnionych do wzięcia udziału w losowaniu uczestników w dniu 20 lutego 2023 roku (UTC +8:00). MSI poinformuje też indywidualnie każdego ze zwycięzców o wygranej wysyłając bezpośrednio wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji i/lub zgłoszenia Uczestnika na stronie Wydarzenia. Nagroda zostanie wysłana bezpośrednio na zarejestrowany przez każdego ze zwycięzców adres e-mail.
 • Nagroda: Jeden (1) kod doładowujący do portfela w serwisie Steam o wartości 50 USD przypadający na każdego zwycięzcę losowania. Wartości kodów doładowujących do portfela w serwisie Steam przedstawione na stronie internetowej mają jedynie charakter poglądowy; ich rzeczywista wartość będzie się różnić ze względu na automatyczne przeliczenie ich wartości na lokalną walutę w oparciu o kurs wymiany walut obowiązujący w dniu odbioru nagrody. Wszystkie nagrody są niezbywalne i nie mogą być przeniesione, wypłacone ani zastąpione gotówką. Jeżeli nagroda stanie się niedostępna z powodu okoliczności pozostających poza kontrolą ze strony MSI, MSI może, według własnego uznania, dostosować zawartość nagrody poprzez zastąpienie jej innym produktem o równoważnej wartości.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W LOSOWANIU, NIE JEST KONIECZNY ŻADEN ZAKUP. Dla wszystkich Uczestników to wydarzenie jest bezpłatne, aby wziąć udział w losowaniu należy napisać prośbę do MSI i wysłać ją do tajwańskiego biura MSI, Micro-Star Int'l Co, Ltd., znajdującego się pod adresem No.69 Lide Street, Zhonghe Dist., Postal Code 23584, New Taipei City, Taiwan. Pisemne zgłoszenie Uczestnika musi być czytelne, aby mogło zostać przyjęte i musi zawierać pełne imię i nazwisko uczestnika, ważny adres korespondencyjny (adresy typu P.O. BOX, numery skrzynki pocztowej itp. nie są uznawane), numer telefonu i adres e-mail, aby umożliwić firmie MSI weryfikację uczestnika, oraz nazwę wydarzenia. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie. MSI wykorzysta również dane kontaktowe podane w zgłoszeniu, aby w razie konieczności skontaktować się z uczestnikiem.

Niniejsze Wydarzenie przeznaczone jest tylko dla uprawnionych do wzięcia w nim udziału użytkowników końcowych, a nie dla firm. Pracownicy i najbliżsi członkowie rodzin pracowników firmy MSI, oddziałów MSI, filii, producentów, partnerów handlowych, dystrybutorów, hurtowników, resellerów, sprzedawców detalicznych, I-Cafe lub agencji związanych z MSI, nie są uprawnieni do brania udziału w tym Wydarzeniu.

MSI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach i Regulaminie promocji bez uprzedniego powiadomienia, z zastrzeżeniem wszelkich wymagań właściwego organu regulacyjnego.

Dokonane automatycznie bądź przez zrobotyzowany system zgłoszenia indywidualnych uczestników lub organizacji zostaną zdyskwalifikowane. Zgłoszenie musi być dokonane osobiście przez Uczestnika Wydarzenia. Jakakolwiek próba uzyskania przez uczestnika więcej niż określonej liczby zgłoszeń przy użyciu różnych adresów e-mail, różnych tożsamości, rejestracji, loginów lub innych metod spowoduje unieważnienie wpisu uczestnika i może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją.

Polityka prywatności

Podczas procesu rejestracji, niezbędnego do wzięcia udziału Uczestnika w Wydarzeniu, a także podczas rejestracji produktu możemy poprosić Uczestnika o podanie informacji, które mogą, w stosownych wypadkach, obejmować takie dane, jak: e-mail, imię i nazwisko, numer seryjny produktu, kod uprawniający do wzięcia udziału w promocji, informacje o zakupie oraz inne dobrowolne podane przez Uczestnika informacje. Ponadto możemy pośrednio zbierać informacje dotyczące Uczestnika za pośrednictwem plików cookie lub wbudowanych w stronę internetową narzędzi analitycznych. Gromadzone przez nas informacje będą wykorzystywane w następujący sposób: w celu przeprowadzenia niniejszego Wydarzenia, w celu zweryfikowania Państwa uprawnień do wzięcia udziału w Wydarzeniu (kwalifikowalności), w celu skontaktowania się z Państwem tak, abyśmy mieli możliwość wysłania do Państwa nagród, przechowywania zarejestrowanych danych dotyczących produktów tak długo, jak długo istnieje między nami ciągła relacja (np. w przypadku korzystania przez Państwa z naszych usług, takich jak gwarancja, subskrypcja newslettera, bezpośrednia wysyłka maili i informacji marketingowych eDM, itp.) oraz wyłącznie wewnętrznych badań rynkowych w celu opracowywania lepszych produktów i usług. Państwa dane nie będą udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem: (i) zewnętrznych firm będących dostawcami naszych usług i stron internetowych umożliwiających przeprowadzenie przez nasz niniejszego Wydarzenia; oraz (ii) podczas zgłaszania lub reagowania na faktyczne lub podejrzewane naruszenie obowiązujących przepisów prawnych wobec organów prawnych i regulacyjnych, takich jak sądy lub policja, w zakresie, w jakim jest to konieczne.

Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności, przekazujemy informacje w ramach grupy MSI oraz stronom trzecim, o których mowa powyżej, w związku z celem określonym w niniejszym Regulaminie i Warunkach promocji. W związku z tym możemy przekazywać informacje do krajów, w których mogą obowiązywać inne przepisy prawa i wymogi w zakresie ochrony danych, niż te obowiązujące w kraju, w którym znajduje się Uczestnik.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych Uczestnika znaleźć można w Polityce Prywatności MSI, dostępnej pod adresem https://pl.msi.com/page/privacy-policy. Polityka Prywatności MSI stanowi część niniejszych Warunków i przez odniesienie jest niniejszym włączona ze wszelkimi skutkami i z pełną mocą.

Subskrypcja eDM

Aby Uczestnik otrzymywał wiadomości o produktach MSI lub o aktualizacji usług, może zostać wyświetlona prośba o dołączenie do subskrypcji newslettera lub listy mailingowej MSI (eDM – electronic Direct Mail/e-mail Direct Marketing). Jeśli nie chcesz subskrybować tej listy, nie zaznaczaj subskrypcji lub podobnie zatytułowanego pola wyboru.

Licencja Uczestnika

W odniesieniu do wszelkich materiałów, które Uczestnik może nam dostarczyć w związku z tym Wydarzeniem, w tym, bez ograniczeń, zdjęć, filmów wideo, recenzji, treści, komentarzy, opinii i innych materiałów pisemnych, w zależności od przypadku (zwanych łącznie „Materiałami Dostarczonymi”), Uczestnik niniejszym udziela firmie MSI i jej rozrzuconym po całym świecie spółkom zależnym oraz podmiotom stowarzyszonym, bezterminowej, nieodwołalnej, wolnej od opłat, w pełni opłaconej, ogólnoświatowej, podlegającej sublicencjonowaniu, licencji na użytkowanie, reprodukcję, kopiowanie, rozpowszechnianie i dystrybucję, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wyświetlanie i prezentowanie, wykonywanie oraz wykorzystywanie Materiałów Dostarczonych w sposób zgodny z prawem i na zasadach ustalonych przez MSI oraz podlegający Polityce Prywatności MSI.

Oświadczenia uczestników i gwarancje

Uczestnik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że:

 • Podane przez Uczestnika informacje są dokładne i prawdziwe;
 • Masz całkowite przyzwolenie, zdolność, uprawnienia i prawo do zapisania się i wzięcia udziału w tym Wydarzeniu oraz do udzielenia wymaganych licencji, złożenia oświadczeń i gwarancji zgodnie z niniejszym Regulaminem i Warunkami promocji;
 • Uczestnik uzyskał i zachowuje prawo do wszelkich stosownych zezwoleń, zgody, pozwoleń, licencji i zwolnień niezbędnych do udzielenia wymienionych powyżej licencji firmie MSI i jej spółkom zależnym; oraz
 • Zgłaszając się do udziału w tym Wydarzeniu, Uczestnik przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa.
Odszkodowania ze strony uczestników

Uczestnik ma obowiązek bronić, zabezpieczyć i zwalnia z odpowiedzialności firmę MSI, jej podmioty zależne oraz następców prawnych, cesjonariuszy, dyrektorów i agentów od wszelkich zobowiązań, szkód, wyroków, kosztów, wydatków i honorariów (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich) wynikających z wszelkich roszczeń, dochodzeń, postępowań sądowych lub innych działań prawnych lub administracyjnych podejmowanych przez osoby trzecie, wynikających z faktycznego lub domniemanego naruszenia przez Uczestnika wszelkich postanowień, oświadczeń, gwarancji i zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków promocji.

Potwierdzenie uczestnictwa i wyrażenie zgody

Niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że:

 • MSI zastrzega sobie wyłączne i uznaniowe prawo:
  • do ustalenia, w sposób ostateczny i rozstrzygający, czy Uczestnik w dobrej wierze spełnił wymagania związane z Wydarzeniem. Dla przykładu, bez ograniczania jakichkolwiek innych warunków, MSI może zdyskwalifikować Uczestników: a) jeśli rejestracja na Wydarzenie lub zgłoszenie produktu są niekompletne, b) jeżeli nie są spełnione wymagania dotyczące kwalifikowalności do Wydarzenia, takie jak terminowa rejestracja, odpowiednia linia produktów lub ograniczenia regionalne; c) jeżeli dostarczone dokumenty zostały zmienione, sfałszowane, oszukane, niewłaściwe dostarczone lub uznane za nieważne; d) jeżeli za pomocą automatycznych kodów, skryptów, wtyczek lub innych środków przeprowadzono lub zakończono rejestrację na Wydarzenie; e) jeżeli Uczestnik nie posiada zdolności prawnej do zarejestrowania się i uczestniczenia w Wydarzeniu, lub f) jeżeli popełniono lub rzekomo popełniono przestępstwo lub nielegalne działania w celu zapisania się na to Wydarzenie;
  • do zastąpienia nagrody przedmiotami o podobnej wartości bez wcześniejszego powiadomienia;
  • do zmiany brzmienia, usunięcia lub dodania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu i Warunków promocji bez uprzedzenia;
 • MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek straty, niezadowolenie lub szkody wynikające z przyznania nagrody i jej wykorzystanie. Zwycięzcy nie mogą wysuwać żadnych roszczeń wobec MSI;
 • MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia, błędy związane z dostawą nagrody, utratę nagrody lub niepowodzenie w dostarczeniu zwycięskiego powiadomienia do Uczestnika wynikające z błędów mechanicznych, technicznych, elektronicznych, komunikacyjnych, telefonicznych, komputerowych, sprzętowych, internetowych lub programowych, wadliwego działania lub jakiegokolwiek rodzaju awarii. W takim przypadku zwycięzca bezwarunkowo zrzeka się prawa do nagrody i związanego z nią odszkodowania.
Wyłączenie gwarancji

MSI. NAGRODA(Y) MSI JEST/SĄ PRZYZNAWANA(E) „TAK JAK SĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI OBOWIĄZUJĄCEJ W HANDLU, NIENARUSZALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MSI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UCZESTNIKA Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA (NIEZALEŻNIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z ZASAD UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, WAŻKIE, WYNIKAJĄCE Z ZAUFANIA, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, PODLEGAJĄCE PRAWU KARNEMU LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, ZARÓWNO PRZEWIDYWALNE, JAK I NIE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY, WARTOŚĆ FIRMY LUB KOSZTY WYMIANY.

Inne postanowienia

Niniejszy Regulamin i Warunki Wydarzenia podlegają prawu Tajwanu i są interpretowane zgodnie z jego zasadami, niezależnie od możliwości wystąpienia konfliktów w normach i przepisach prawnych, a wszelkie spory wynikające z Wydarzenia i niniejszego Regulaminu i Warunków będą rozstrzygane przez Sąd Okręgowy Tajpej w Tajpej na Tajwanie. Każde postanowienie unieważnione przez właściwy sąd zostanie skreślone, a pozostałe punkty Regulaminu i Warunków Wydarzenia pozostaną w pełnej mocy. Niewykonanie przez MSI jakichkolwiek praw wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków Wydarzenia nie będzie uznawane za zrzeczenie się praw. MSI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie zobowiązania z powodu okoliczności pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą. Niniejsze postanowienia Regulaminu i Warunków Wydarzenia nie będą cedowane, ani w żaden inny sposób przenoszone przez Uczestnika na osoby trzecie; wszelkie nieautoryzowane cesje są nieważne. Niniejszy Regulamin i Warunki Wydarzenia stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do Wydarzenia i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, komunikaty, oświadczenia lub dyskusje czy inne ustne ustalenia.

□ W pełni rozumiem treść Regulaminu i Warunków Wydarzenia i zgadzam się z nim.

□ Zgadzam się na to, że MSI może zbierać, wykorzystywać i przetwarzać moje dane osobowe w celach marketingowych zgodnie z Polityką Prywatności MSI dostępną pod adresem: https://pl.msi.com/page/privacy-policy.

ZANURZ SIĘ W GRZE :

Gaming, który trwa bez końca – routery z serii RadiX, to sprzęt, który oferuje graczom najnowocześniejsze rozwiązania dotyczące domowej sieci bezprzewodowej. Sieć ta jest ultraszybka, cechuje się niskimi opóźnieniami i brakiem odchyleń od ustalonych charakterystyk sygnału.

MATERIAŁ WIDEO Z WIRTUALNEJ PREMIERY
WYJĄTKOWE CECHY

ZABIERZ SIĘ ZA GRANIE

RadiX AXE6600 to zgodny ze standardem WiFi 6E router, który wykorzystuje szybkie kanały o szerokości 160 MHz w praktycznie wolnym od zakłóceń paśmie 6 GHz. Dzięki temu udało się zmniejszyć przeciążenie sieci i ograniczono możliwość powstawania zatorów podczas transmisji danych.

SYSTEM CHŁODZENIA KLASY PREMIUM

Urządzenia z serii RadiX, to pierwsze na świecie gamingowe routery, które wyposażono w ciepłowody i pokryte warstwą grafenu radiatory. Dzięki temu zwiększono nie tylko sprawność odprowadzania ciepła, ale również sprawiono, że routery te pracują wyjątkowo stabilnie przy długotrwałym i dużym obciążeniu.

ŁATWIEJSZA OPTYMALIZACJA

AI QoS to przełom w zarządzaniu przepustowością. Funkcja ta automatycznie nadaje priorytety ruchowi sieciowemu i dynamicznie dostosowuje wykorzystanie pasma.

ZRÓB TO SAM

Gamingowe routery z serii RadiX mogą być konfigurowane poprzez interfejs przeglądarki internetowej, aplikację mobilną MSI Router lub za pomocą programu MSI Center zainstalowanego na komputerze PC. Przy pomocy tych narzędzi można też monitorować ruch sieciowy obsługiwany przez router.

PRODUKT